Reklama

PRESTO (PST): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 sierpnia 2014 roku - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zarząd Emitenta Presto S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 27 sierpnia 2014 r., na godz. 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Presto S.A.

Reklama

na dzień 27 sierpnia 2014 roku

[ zwołanie Zgromadzenia ]

Zarząd Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000419887 (zwana dalej również "Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również "Zgro-madzeniem” lub "NWZ”) na dzień 27 sierpnia 2014 roku, na godzinę 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.

[ porządek obrad ]

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3/ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

4/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

5/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

[ zmiana Statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały w sprawie zmiany treści Statutu o której to uchwale mowa w pkt 3 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obo-wiązujących postanowień:

§7 ust. 1 Statutu Spółki, polegającą na wykreśleniu słów:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.400.000 zł (trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A 00 000 001 do A 30 000 000,

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 4 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

i wpisaniu w to miejsce słów:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.400.000 zł (osiem milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na:

a) 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A 00 000 001 do A 30 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 000 001 do B 4 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

c) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00 000 001 do C 50 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

[ uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia ("dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 11 sierpnia 2014 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 12 sierpnia 2014 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświad-czenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[ procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 5 sierpnia 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą NWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h., może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjona-riusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., złożą Spółce:

• imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finanso-wymi lub

• imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,

z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Udział w NWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełno-mocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektro-nicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieod-płatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysła-na. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (ksowinski@presto-kominy.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskaza-ne w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.presto-kominy.pl) zakładka "Walne zgromadzenie”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu peł-nomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektro-nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu (skanu pełnomocnictwa opatrzonego właściwymi podpisami) na adres poczty elektronicznej Spółki (ksowin-ski@presto-kominy.pl). Formularz pełnomocnictwa, na którym akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (www.presto-kominy.pl) zakładka "Walne zgromadzenie”.

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określony-mi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed NWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumen-tacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Me-hoffera 86, 03-118 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 11:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.presto-kominy.pl) w zakładce "Walne zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z NWZ, należy kierować na adres: Presto S.A., ul. Mehoffera 86, 03-118 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (ksowinski@presto-kominy.pl).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
KrzysztofSowińskiprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »