Reklama

ECARD (ECD): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki eCard S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 ze zn. 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 października 2010 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11, (80-387 Gdańsk).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

Reklama

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru,

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. w dniu 10 października 2010 r.

Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 11 października 2010 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. począwszy od dnia 11 października 2010 r. do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpóźniej do dnia 5 października 2010 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.ecard.pl.

Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail, należy w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być spółce przesłane drogą elektroniczną powinno być wysłane na adres e-mail: office@ecard.pl lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.ecard.pl oraz w biurze Zarządu Spółki.

Zarząd w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w tym treść projektowanych zmian Statutu.

Szczegółowa podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1 i 3

Załączniki:

Plik;Opis
Ewa Bereśniewicz-Kozłowska - Prezes Zarządu
Tomasz Krasiński - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »