POLAQUA (PQA): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. - raport 46

Raport bieżący nr 46/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie stosownie do §38 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych informuje o zwołaniu na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") na dzień 15 grudnia 2010 roku (środa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Piasecznie przy ul. Dworskiej 1.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu

Zarząd podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

(A) Dotychczasowe brzmienie § 12.1 Statutu:

" Walne Zgromadzenie jest ważne pod warunkiem, że uczestniczą w nim jeden lub kilku akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 51% (pięćdziesiąt jeden procent) głosów."

Proponowane brzmienie nowego § 12.1 Statutu:

" Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej."

(B) Dotychczasowe brzmienie § 15.1 Statutu:

"W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów."

Proponowane brzmienie nowego § 15.1 Statutu:

"W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 8 (ośmiu) członków, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej, powoływanych (na okres wspólnej kadencji) i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania grupami Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję uchwałą przed przystąpieniem do wyborów.

Jednocześnie Zarząd P.R.I. "POL-AQUA" S.A., stosownie do §38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 15 grudnia 2010r. (plik w załączeniu).

Informacja dla akcjonariuszy:

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406, art. 4061 oraz art. 4062 KSH:

(i) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 29 listopada 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji") pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 18 listopada 2010 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 listopada 2010 r.,

(ii) osoby uprawnione z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji,

(iii) osoby posiadające akcje na okaziciela mające postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Walnego Zgromadzenia,

(iv) osoby posiadające imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji oraz

(v) przedstawiciele akcjonariuszy o których mowa w pkt. (i) powyżej, którzy dokumentowali uprawnienie do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 10.12.2010 r. do 14.12.2010 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl .

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 24.11.2010 r.; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl ;

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zgodnie z § 8.1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywanych spraw, zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad bądź, z zastrzeżeniem § 12.4 Statutu (poniżej) usunąć poszczególne sprawy z porządku obrad.

Zgodnie z § 12.4. Statutu Spółki zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl .

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki www.pol-aqua.com.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.pol-aqua.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie [kart do głosowania] bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.pol-aqua.pl.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. +48 (22) 20 17 412 lub adresami e-mail walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl .

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres: walne.zgromadzenie@pol-aqua.com.pl

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia P.R.I. "POL-AQUA" S.A. informuje o rodzaju, ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji:

Rodzaj akcji: akcje zwykłe na okaziciela

Ogólna liczba akcji: 27 500 100 akcji

Ogólna liczba głosów: 27 500 100 głosów

Załączniki:

Plik;Opis

Załącznik nr 1 do RB 46 2010 Ogłoszenie Zarządu POL-AQUA 15_12_2010.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu NWZ P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Załącznik nr 2 do RB 46 2010 Projekty Uchwał do WZ 15_12_2010.pdf;Projekty uchwał na NWZ P.R.I. "POL-AQUA" S.A.

Załącznik nr 3 do RB 46 2010 Formularz WZ 15.12.2010.pdf;Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania na NWZ P.R.I. "POL-AQUA" S.A.


Piotr Chełkowski - Prezes Zarządu
Marek Sobiecki - Drugi Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | ZGROMADZENIA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »