Reklama

PEKAES (PEK): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 25 marca 2010 roku - raport 3

Raport bieżący nr 3/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES Spółki Akcyjnej z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 25 marca 2010 roku o godzinie 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PEKAES SA, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2, w sali Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia nabytych przez Spółkę akcji.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

***

W związku z zaproponowanym punktem porządku obrad dotyczącym zmian Statutu Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. § 6 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.250.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii B,

o numerach od 000 001 do 050 000,

2) 50.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii C,

o numerach od 050.001 do 100.000,

3) 10.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii D,

o numerach od 100.001 do 110.000,

4) 13.440 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii E,

o numerach od 110.001 do 123.440,

5) 6.560 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii F,

o numerach od 123.441 do 130.000,

6) 15.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii G,

o numerach od 130.001 do 145.000,

7) 25.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii H,

o numerach od 145.001 do 170.000,

8) 16.830.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii I 

o numerach od 00 000 001 do 16 830.000,

9) 4.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii J,

o numerach od 0 000 001 do 4.250.000,

10) 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 1 (jeden) złotych każda, serii K,

o numerach od 0 000 001 do 12.000.000.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.020.870,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 33.020.870 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości 1 (jeden) złotych każda, wyemitowanych kolejno jako akcje w seriach od B do K.

2. § 26 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

3. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:

1) nie jest pracownikiem Spółki ani jej Podmiotu Powiązanego,

2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,

3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,

4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,

5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.

4. Warunki określone w ust. 3 muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.

5. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Powiązanym", jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.

6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest "Podmiotem Zależnym" innego podmiotu ("Podmiotu Dominującego") jeżeli Podmiot Dominujący:

a) posiada większość głosów w organach innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi, lub

b) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu (Podmiotu Zależnego), lub

c) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu (Podmiotu Zależnego) jest jednocześnie członkami zarządu lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

7. Za Podmiot Zależny wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki uważa się także podmiot, który jest Podmiotem Zależnym innego podmiotu będącego w stosunku zależności wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki."

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, która trwa 3 lata.

3. § 28 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 28

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

4. § 47 Statutu Spółki w brzmieniu:

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 47

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów przepisów ustawy o rachunkowości.

5. § 50 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

3. Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w Gazecie Giełdy Parkiet i na stronie internetowej Spółki.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 50

3. Termin wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w raporcie bieżącym oraz na stronie internetowej Spółki.

6. § 51 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na swojej stronie internetowej, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w § 50 ust. 3.

otrzymuje następujące brzmienie:

§ 51

1. Walne zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane w raporcie bieżącym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych. Pozostałe ogłoszenia Spółka publikuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

***

W związku z zaproponowanym punktem porządku obrad dotyczącym obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia poprzez przedstawienie poniższego projektu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego:

Uchwała [___]/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PEKAES SA

z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 i § 43 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z podjęciem Uchwały Nr .../2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dzisiejszego w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 33.250.000,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 33.020.870,00 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), tj. o kwotę 229.130,00 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych).

§ 2.

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie 229.130 (słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złotych) każda, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z wyłączeniem zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2 oraz 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3.

Obniżenie kapitału zakładowego jest elementem realizacji podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 229.130 (słownie dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści) sztuk akcji Spółki. Akcje własne będące przedmiotem umorzenia zostały przez Spółkę nabyte w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia z kwoty przeznaczonej do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz programu skupu akcji własnych, przyjętego i ogłoszonego przez Zarząd Spółki w dniu 7 kwietnia 2009 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 9 marca 2010 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji).

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji, tj. według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście lub wysłane na adres Spółki: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie) lub w postaci elektronicznej (e-mail) przesyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@pekaes.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

1. zaświadczenie, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,

4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. osobiście lub przesyłką na adres Spółki: ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie) lub w postaci elektronicznej (e-mail) przesyłając wiadomość elektroniczną na adres kontakt@pekaes.com.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności.

1. zaświadczenie, zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

2. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza,

4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - poza ww. dokumentami, kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania w imieniu pełnomocnika.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.pekaes.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu PEKAES SA") zamieszczonego w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej pod adresem: www.pekaes.com.pl .

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@pekaes.com.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza, w szczególności:

1. w przypadku akcjonariusza osoby fizycznej - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać przekazane Spółce, dla celów organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Możliwość uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pekaes.com.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w formie papierowej, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, pokój 240) w godzinach 8.00 - 16.00.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, pokój 240) przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

Zainteresowanych przebiegiem Walnego Zgromadzenie PEKAES SA Zarząd zaprasza na transmisję internetową dostępną na stronie Spółki: www.pekaes.com.pl.
Krzysztof Zdziarski - Prezes Zarządu
Jacek Hawliczek - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »