Reklama

ASSETUS (ASS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku - raport 2

Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASSETUS S.A. na dzień 26 marca 2014 roku.

I. Zarząd spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000347195 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 26 marca 2014 roku na godzinę 11:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ulicy Drewnowskiej 48, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 5 marca 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres assetus@assetus.pl.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres assetus@assetus.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach II i III należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

V. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.assetus.pl.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres assetus@assetus.pl, tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

VI. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 10 marca 2014 roku. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 10 marca 2014 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 11 marca 2014 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Drewnowskiej 48 (91-002 Łódź) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 21, 24 i 25 marca 2014 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres assetus@assetus.pl w formacie pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VIII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 48, (91-002 Łódź) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

IX. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assetus.pl.

Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: assetus@assetus.pl.

Obowiązujące formularze stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

X. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 marca 2014 roku.

Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 marca 2014 roku.

Uchwała nr 01/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej."

Uchwała nr 02/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ...."

Uchwała nr 03/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."

Uchwała nr 04/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.”

Uchwała nr 05/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Pana/Panią _____________

Uchwała nr 06/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ASSETUS S.A. Pana/Panią _____________

XI. Obowiązujące Formularze.

OBOWIĄZUJĄCE FORMULARZE

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 26 marca 2014 roku.

Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

Niniejszy formularz umożliwia:

a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

__________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

___________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail)

___________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

___________________________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

___________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e-mail)

___________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

__________________________________________________________________________

liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

________________________________________

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi zwołanym na dzień 26 marca 2014 roku na godz. 11:00

Projekt uchwały nr 01/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Uchwała nr 02/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Uchwała nr 03/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Uchwała nr 04/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Uchwała nr 05/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:

Uchwała nr 06/03/2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASSETUS S.A.

z dnia 26 marca 2014 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• za

Liczba akcji:

_______________

• przeciw

• zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

• wstrzymujące się

Liczba akcji:

_______________

• według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

• inne:


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-28Sylwia GolaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »