MIRACULUM (MIR): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kolastyna S.A. w upadłości układowej na dzień 03.11.2010r. - raport 100

Raport bieżący nr 100/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kolastyna S.A. w upadłości układowej, działając na podstawie art.399 k.s.h. oraz § 11 ust. 1 - 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 listopada 2010 r., na godz. 15.30, w Krakowie, przy ul. Bobrzyńskiego 14, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego i uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii J.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zasady udziału w Zgromadzeniu:

1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 18 października 2010 r.

2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 5 października 2010 r. i nie później niż 19 października 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie wcześniej, niż 5 października 2010 r. i nie później, niż 13 października 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (inwestor@grupakolastyna.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej inwestor@grupakolastyna.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

8.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl

9. Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.grupakolastyna.pl

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia.
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Mariusz A. Roman - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: upadłości | pełnomocnik | Kolastyna | Raport bieżący | ZGROMADZENIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »