Reklama

COPERNIC (CRS): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 12 lutego 2015 roku - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

pod firmą Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

na dzień 12 lutego 2015 roku

Na podstawie uchwały z dnia 16 stycznia 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249524 ("Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ”), które odbędzie się dnia 12 lutego 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki.

Reklama

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Przyjęcie porządku obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.------

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Spółki.-----------------------------------------------------------

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.----------------------------------------------

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki.---------------------

12. Przekazanie Walnemu Zgromadzeniu informacji w sprawie oceny BION wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 grudnia 2014 roku.------------------------------------------------------------------------------------

13. Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) nie później niż do dnia 22 stycznia 2015 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu w porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (copernicus@copernicus.pl).

Zgodnie z art. 401 § 4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem NWZ, tj. przed 12 lutego 2015 r. zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową albo za pośrednictwem faksu) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres copernicus@copernicus.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (copernicus@copernicus.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na NWZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych przez prawo elementów.

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień 27 stycznia 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w NWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o NWZ (16 stycznia 2015 r.) a dniem 28 stycznia 2015 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 4021 § 1 i art. 4023 k.s.h., będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki www.copernicus.pl w zakładce "Walne Zgromadzenie”.

Od dnia 5 lutego 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h.

Załączniki:

1) Oświadczenie o zwołaniu NWZ na dzień 12 lutego 2015 r.

2) Projekty uchwał NWZ z dnia 12 lutego 2015 r.

3) Oświadczenie o liczbie akcji na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r.

4) Wzór pełnomocnictwa na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r.

5) Instrukcja do głosowania na NWZ w dniu 12 lutego 2015 r


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-16Marek WitkowskiPrezes ZarząduMarek Wtikowski
2015-01-16Monika TrzeciakCzłonek ZarząduMonika Trzeciak

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »