Reklama

SYGNITY (SGN): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 29 sierpnia 2011 roku, na godz. 14.00. Publikacja porządku obrad i projektu uchwały. - raport 58

Raport bieżący nr 58/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie publikuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Reklama

I Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. ( dalej "Spółka")

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SYGNITY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162,

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 sierpnia 2011 roku na godzinę 14.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.

4) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we właściwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki http://www.sygnity.pl, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać ogłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia, Sąd Rejestrowy nie zarejestrował zmian Statutu podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu Spółki, wprowadzającego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia, Sąd Rejestrowy nie zarejestrował zmian Statutu podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu Spółki, wprowadzającego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia, Sąd Rejestrowy nie zarejestrował zmian Statutu podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie dodania art. 16.2 Statutu Spółki, wprowadzającego możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 13 sierpnia 2011 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe).

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl.

W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane na stronie internetowej Spółki.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej.

Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 sierpnia 2011 r. roku o godz. 14.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadą nr III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu ich podjęcie.

II Projekty uchwał NWZ Sygnity S.A.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 1:

Zarząd widzi wyraźne perspektywy szybszego niż dotychczas rozwoju Spółki, które otworzyły się po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji. W tym celu został opracowany szczegółowy plan działań, w tym inwestycyjnych, który uzyskał pozytywną opinię Rady Nadzorczej. W zgodnej opinii Zarządu i Rady Nadzorczej realizacja tego planu przyniesie wymierne korzyści Klientom i Pracownikom Spółki oraz zapewni ponadprzeciętny długoterminowy wzrost wartości Spółki jej akcjonariuszom.

Zaproponowany przez Zarząd Program Emisji Obligacji będzie jednym z kluczowych elementów stworzenia optymalnej i elastycznej struktury finansowania Spółki, jej planów inwestycyjnych i rozwojowych. Emisje obligacji w ramach Programu posłużą w szczególności finansowaniu inwestycji w rozwój nowych produktów i usług, które w istotny sposób zwiększą przewagę konkurencyjną Spółki na rynku, a także finansowaniu potencjalnych akwizycji w atrakcyjnych dla Spółki i wysoko-rentownych, produktowych lub geograficznych, segmentach rynku. Dzięki Programowi Spółka uzyska dostęp do dogodnego i elastycznego źródła finansowana zewnętrznego na atrakcyjniejszych niż do tej pory warunkach, uwzględniających w ocenie zarządu znaczącą poprawę standingu finansowego Spółki i jej postrzegania na rynku kapitałowym.

Projekt Uchwały nr 1

z 29 sierpnia 2011 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji

Na podstawie art. 20.1.(j) statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę programu emisji obligacji ("Program") obejmującego wielokrotne dokonywanie przez Spółkę emisji, w ramach różnych serii, obligacji krótkoterminowych lub średnioterminowych na następujących warunkach:

a. emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w okresie 3 lat od daty zawarcia umów, o których mowa w ust. 3, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2014 r. ;

b. obligacje wyemitowanie w ramach Programu, będą obligacjami na okaziciela o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1000 PLN (słownie: jeden tysiąc) lub całkowitej wielokrotności tej kwoty w PLN;

c. obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. z dnia 18 września 2001 r. Dz.U. Nr 120, poz. 1300, dalej: "Ustawa o obligacjach");

d. obligacje będą niezabezpieczone;

e. obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje ani obligacjami z prawem pierwszeństwa.

2. Określa się maksymalną wartość Programu, rozumianą jako łączną, dopuszczalną wartość nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji, ustalaną w każdym dniu emisji obligacji przypadającym w okresie trwania Programu (z wyjątkiem obligacji o terminie wykupu w dniu emisji kolejnej serii obligacji), na kwotę 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów).

3. Program zostanie przeprowadzony za pośrednictwem wybranych przez Zarząd Spółki domów maklerskich lub banków, na warunkach określonych w stosownych umowach, które zostaną zawarte z tymi podmiotami.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia, przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji emitowanych w ramach Programu, szczegółowych warunków emisji niezawartych w niniejszej uchwale i do dokonania przydziału obligacji, w tym w szczególności do:

a. określenia sposobu podziału emisji obligacji na serie i maksymalnej liczby obligacji w danej serii, wartości nominalnej jednej obligacji, ceny emisyjnej, celów emisji, wysokości oprocentowania, terminów i zasad wypłaty świadczeń z obligacji, terminów wykupu poszczególnych serii, pozostałych zasad wykupu oraz progów dojścia emisji obligacji danej serii do skutku;

b. wskazania w warunkach emisji obligacji między innymi: (i) możliwości wcześniejszego wykupu obligacji, (ii) określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji, (iii) określenia świadczeń pieniężnych związanych ze wcześniejszym wykupem obligacji lub sposobu ich wyliczenia;

c. ustalenia sposobu proponowania przez Spółkę nabycia obligacji zgodnie z art. 9 Ustawy o obligacjach.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wyemitowanych obligacji do obrotu na jednym z wymienionych rynków:

a. na rynku regulowanym hurtowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b. na rynku regulowanym detalicznym prowadzonym przez Bondspot S.A.;

c. w hurtowym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

d. w detalicznym alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Bondspot S.A.

3. Jeżeli Zarząd Spółki podejmie decyzję, o której mowa w pkt 2 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do:

a. zawarcia umowy o rejestrację obligacji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A;

b. złożenia odpowiednich wniosków o wprowadzenie i dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2;

c. podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ust. 2.

4. Upoważnia się Zarząd do zawarcia umowy o submisję usługową lub umowy o submisje inwestycyjną z podmiotami i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania niniejszej uchwały.
Norbert Biedrzycki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »