Reklama

SYGNITY (SGN): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na 27 marca 2012 r. o godz.11.00. Porządek Obrad. Projekty uchwał. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie publikuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

I Porządek Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. ( dalej "Spółka")

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych przez akcjonariusza Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadającego łącznie ponad 10% akcji Sygnity i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Sygnity, co stanowi ponad 10% kapitału zakładowego Spółki (raport bieżący 8/2012), Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Sygnity Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008162 ("Sygnity", "Spółka"),

zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 marca 2012 roku na godzinę 11.00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki Warszawie, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa z porządkiem obrad, zaproponowanym przez akcjonariusza w żądaniu zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dodatkowego punktu 6. porządku obrad, wprowadzonego przez Spółkę.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;

4. Wybór członka Rady Nadzorczej;

5. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity S.A.;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.;

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu - w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki.

Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu, potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej http://www.sygnity.pl.

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 180, Biuro Zarządu lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania, w szczególności:

a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub

e) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do działania w imieniu pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych).

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik może wykonywać prawo głosu za pomocą formularza (zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu") zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.sygnity.pl.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru (wydanym w ciągu 3 miesięcy poprzedzających odbycie się Walnego Zgromadzenia), a jeżeli ich prawo do reprezentowania akcjonariusza nie jest ujawnione we właściwym rejestrze, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza lub radcę prawnego kopią odpisu z właściwego rejestru.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres e-mail: walnezgromadzenie@sygnity.pl.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej winien przedłożyć Spółce najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia integralny dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego oświadczenie.

Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępnione zostaną na stronie internetowej Spółki http://www.sygnity.pl, jednakże Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Spółka zwraca uwagę, iż akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać ogłoszone Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia. Spółka nie może zagwarantować, że będzie w stanie zweryfikować tożsamość akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał lub udzielających pełnomocnictwa w dniu Walnego Zgromadzenia.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje na tym Walnym Zgromadzeniu możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 11 marca 2012 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. osoby, które według stanu na koniec tego dnia posiadają zapisane na swoim rachunku papierów wartościowych zdematerializowane akcje Spółki.

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz powinien - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji wystąpić do podmiotu prowadzącego jego rachunek papierów wartościowych, z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (które zastępuje wystawiane dotychczas imienne świadectwo depozytowe).

Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprzednie umieszczenie go w wykazie akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w oparciu o otrzymane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych wykazy akcjonariuszy, którym wystawiono imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a następnie udostępnionym przez KDPW Spółce co najmniej na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z otrzymanym od KDPW wykazem akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie.

Dokumentacja dotycząca Walnego Zgromadzenia.

Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.sygnity.pl.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi zarządu bądź rady nadzorczej.

Dokumentacja ta jest dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180, w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9-17, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 180 Biuro Zarządu przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.

II Projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A.

Zarząd Sygnity S.A. przekazuje treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 marca 2012 r. roku o godz. 11.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Sygnity S.A. zgodnie z Art. 5.8 Regulaminu Rady Nadzorczej Sygnity oraz zasadą nr III pkt 1 ppkt 3) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (Załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A. i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu jej podjęcie.

Projekty uchwał nr 1 i 2 zostały zaproponowane przez Spółkę w związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonym w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych przez akcjonariusza Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. z siedzibą w Warszawie, którego treść została opublikowana w raporcie bieżącym 8/2012.

II Projekty uchwał NWZ Sygnity S.A.

Projekt Uchwały nr 1 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Sygnity

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana_________________________ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały nr 2 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Uzasadnienie do Projektu Uchwały nr 3:

Zaproponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej wprowadza postanowienie umożliwiające, w sytuacji, gdy skład liczbowy rady nadzorczej składa się z nie więcej niż 5 członków, powierzenie całej Radzie Nadzorczej zadań, które pełnią powoływane pośród członków rady nadzorczej komitety - audytu i kompensacyjny. Takie rozwiązanie jest przewidziane w art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 ze zm.) w stosunku do zadań komitetu audytu.

Projekt Uchwały nr 3 z 27 marca 2012 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Działając na podstawie art. 11.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza następujące zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej:

Dotychczasowe brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:

"4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi trzech członków."

Proponowane brzmienie Art. 4.8 Regulaminu Rady Nadzorczej:

"4.8 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu i Komitet Kompensacyjny. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, w tym co najmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. W skład Komitetu Kompensacyjnego wchodzi co najmniej trzech członków. Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Kompensacyjnego mogą zostać powierzone Radzie Nadzorczej."
Ilona Weiss - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | projektu | Sygnity SA | marca | zgromadzenie | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »