Reklama

HYPERION (HYP): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 10 marca 2010 r.

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 10 marca 2010 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z poniższym porządkiem obrad.

1.Otwarcie Zgromadzenia,

2.Wybór Przewodniczącego,

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,

5.Przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami,

6Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

7.Wolne wnioski.

Ponadto, Zarząd HYPERION S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 402 (2) k.s.h., w załączeniu przedstawia opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu:

a) akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Zgromadzenia, a to w terminie nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia,

b) akcjonariuszowi Spółki przed terminem Zgromadzenia przysługuje prawo zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres Spółki: walne@hyperion.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,

c) akcjonariuszowi Spółki podczas obrad Zgromadzenia przysługuje prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia,

d) akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres Spółki: walne@hyperion.pl Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz stosowany podczas głosowania przez pełnomocnika znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hyperion.pl.

e) Spółka nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

f) Spółka nie dopuszcza możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

g) Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

h) prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), które uzyskały imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, co do którego żądanie wydania zgłoszone zostało nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,

i) prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. dniu 22 lutego 2010 r.,

j) osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w szczególności projekty uchwał mające być przedmiotem obrad Zgromadzenia, a to w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Kolistej 25 w godz. 8-16,

k) informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.hyperion.pl.
Roman Kozieł - Prezes Zarządu
Maciej Czekaj - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Katowice | ZGROMADZENIA | Hyperion SA | Raport bieżący | marca | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »