Reklama

EFEKT (EFK): Zwołanie Nadzwyczajngo Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 41/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także "Zgromadzeniem” lub "NWZA”), które odbędzie się dnia 19 października 2020 roku o godzinie 9:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwały nr 3 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii FF z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Uchwały nr 4 z dnia 02.07.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000115403 w sprawie zmiany statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.

9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza "efekt” S.A. wskazuje, że sprawy objęte pkt 5 porządku obrad, są wynikiem okoliczności, o ktorych Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2020.

Ponadto Emitent wyjaśnia, że celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, jest pozyskanie z proponowanej emisji środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację celów inwestycyjnych, jak również optymalizację działalności i struktury Grupy Kapitałowej, w związku z ujawnionymi w obliczu epidemii wirusa SARS-CoV-2 nowymi, nieznanymi wcześniej zagrożeniami.

Jednocześnie Zarząd Efekt S.A. informuje, iż zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402² dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad NWZA obowiązujące zasady zostały przekazane w załączonym Ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza "efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO];

2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego.

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień.

Podstawa prawna:

art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-21Michał KawczyńskiPrezes ZarząduMichał Kawczyński

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »