Reklama

IDEON (IDE): Zwołanie NWZ Centrozap SA, porządek obrad i projekty uchwał

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna , z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29.03.2012 r. (czwartek) o godz.10°° w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Paderewskiego 32c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki i związanymi z tym zmianami w statucie Spółki

7. Zamknięcie obrad

Zmiany Statutu:

Zmienia się treść §1 i § 3 pkt.1 Statutu w sposób następujący:

Treść dotychczasowa:

§ 1. ,,1. Firma spółki brzmi CENTROZAP Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy CENTROZAP S.A. ."

§ 3 pkt.1 "Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością."

Treść po zmianie:

§ 1.,, 1. Firma spółki brzmi Ideology Energy Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy Ideology Energy S.A.,,

§ 3 pkt. 1 ,,1.Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Centrozap SA a następnie zmianę nazwy firmy tej spółki."

Zarząd CENTROZAP Spółka Akcyjna , zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje:

1. Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 13 marca 2012 roku.

2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 marca 2012 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

3. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 02 marca 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14.marca 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2. liczbę akcji,

3. rodzaj i kod akcji,

4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,

5. wartość nominalną akcji,

6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8. cel wystawienia zaświadczenia,

9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się na stronie internetowej Spółki www.centrozap.eu w menu Relacje Inwestorskie zakładka "walne zgromadzenia".

W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: wz@centrozap.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

5. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 08 marca 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e - mail wz@centrozap.eu , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 11 marca 2012 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e - mail: wz@centrozap.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Żądanie wraz z dokumentami potwierdzajacymi uprawnienia akcjonariusza tj. świedactwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i odpis z własciwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e - mail wz@centrozap.eu , w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument uprawniający go do udziału w walnym zgromadzeniu w celu umieszczenia w księdze protokołów.

Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://centrozap.eu/walne_zgromadzenie.html .

10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowane świadectwo depozytowe.

11. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

12. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00.

13. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad

na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

POJEKTY UCHWAŁ

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana:

""""""""""""""...

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: """""""..

"""""""... """""""....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 02.marca 2012r

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie: w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki i związanymi z tym zmianami w Statucie Spółki

Na podstawie przepisu art.430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1c Statutu Spółki, zmienia się nazwę i firmę Spółki z Centrozap Spółka Akcyjna na Ideology Energy Spółka Akcyjna oraz w związku z tym ustala się treść §1 i § 3 pkt.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

§ 1. ,,1. Firma spółki brzmi Ideology Energy Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy Ideology Energy S.A."

§ 3 pkt.1 ,,1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Centrozap SA a następnie zmianę nazwy firmy tej spółki."

Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Centrozap SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »