BOGDANKA (LWB): Zwołanie NWZ Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na dzień 15 października 2015 r. wraz z projektami uchwał NWZ - raport 27

Raport bieżący nr 27/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 44 ust. 5. Statutu Spółki, postanawia zwołać na dzień 15.10.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla "BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Reklama

Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

6) Wolne wnioski.

7) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo Akcjonariuszy do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29.09.2015 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące jej akcjonariuszami w dniu rejestracji.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (29.09.2015 r.).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (18.09.2015 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (30.09.2015 r.) w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (12.10.2015 r., 13.10.2015 r., 14.10.2015 r.).

Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłać na adres wz@lw.com.pl. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby go reprezentujące.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (od 8.10.2015 r.). Projekty wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 24.09.2015 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w siedzibie Zarządu Spółki lub przesłane w postaci elektronicznej na adres wz@lw.com.pl.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Zarządu Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wz@lw.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Projekty takie akcjonariusz może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia.

W celu wykonywania prawa żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia - akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do niego zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, do powyższego zaświadczenia należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ich reprezentacji.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w jego trakcie, ani wykonywania prawa głosu w takiej formie.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Podczas Walnego Zgromadzenia głosy oddawane przez akcjonariuszy zliczane będą metodą elektroniczną.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

W celu skutecznego udzielenia pełnomocnictwa drogą elektroniczną akcjonariusz obowiązany jest przesłać na adres wz@lw.com.pl informację o udzieleniu pełnomocnictwa wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem, udostępnionym przez Spółkę, zeskanowanym w formacie pdf. Ponadto, do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza drogą elektroniczną będącego osobą fizyczną, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w ich imieniu. Formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika będą dostępne na stronie internetowej Relacji Inwestorskich społki w zakładce Walne zgromadzenie.

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie pisemnej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości oraz ważne pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej.

Pełnomocnicy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone w formie elektronicznej, przed przystąpieniem do udziału w Walnym Zgromadzeniu obowiązani są przedstawić dowód tożsamości.

Dostęp do dokumentacji i informacji o Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Zarządu, a także na oficjalnej stronie internetowej Relacji Inwestorskich Spółki - www.ri.lw.com.pl.

Na tej samej stronie internetowej udostępnione będą pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

Spółka informuje, że przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany. Po odbyciu Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.ri.lw.com.pl, zostanie umieszczone również nagranie z jego przebiegu w formie audiowizualnej.

Spółka przekazuje w załączeniu:

- Uchwała Rady Nadzorczej z dnia 18.09.2015 r.;

- Projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 15.10.2015 r.;

- Bieżące postanowienia statutu i proponowane zmiany;

- Wyjaśnienie przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RMF GPW


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-18Zbigniew StopaPrezes Zarządu
2015-09-18Roger de BazelaireZ-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »