Reklama

PULAWY (ZAP): Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.

Raport bieżący nr 12/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 - 110 Puławy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011737 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 716-000-18-22 i numerze REGON: 430528900, o kapitale zakładowym w wysokości 191.150.000 złotych opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") na dzień 19 kwietnia 2010 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki.

6.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Prezesowi Zarządu świadczeń dodatkowych.

10.Zamknięcie obrad.

INFORMACJE DODATKOWE

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy

1.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

2.Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4.Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 1 powyżej, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w ust. 3 powyżej może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5.W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.

6.Żądania i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz zgłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia powinny być podpisane przez akcjonariusza albo osoby działające w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji zawartymi we właściwych rejestrach lub ewidencjach. W celu ułatwienia Spółce weryfikacji ważności tych żądań i zgłoszeń, zaleca się przesłanie wraz z żądaniem lub zgłoszeniem imiennego świadectwa depozytowego poświadczającego ilość posiadanych akcji oraz wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji oraz wskazanie osoby, wraz z jej danymi kontaktowymi (telefon/adres e-mail), u której Spółka może dokonać weryfikacji w/w żądań lub zgłoszeń. W przypadku podpisywania w/w żądań lub zgłoszeń przez pełnomocników, należy również dołączyć udzielone pełnomocnictwo.

7.Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności dokonania żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 w postaci elektronicznej oraz zgłaszania zwołania Walnego Zgromadzenia, może żądać przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 6 oraz może podjąć również inne działania celem weryfikacji tych żądań i zgłoszeń, jednakże proporcjonalne do celu jakiemu mają one służyć.

8.Z formularzy, o których mowa w ust. 5, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 i 3 dokonywanych na piśmie.

9.Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

10.Żądania lub zgłoszenia opisane w ustępach poprzedzających powinny być dokonywane w języku polskim.

11.W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno być przekazane Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu niniejszego formularza, na adres wskazany na stronie internetowej Spółki, z wyprzedzeniem umożliwiającym dotrzymanie terminu określonego w art. 4021 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Zgromadzenia dokonuje ogłoszenia o jego zwołaniu na stronach internetowych Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących.

Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2.Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

3.Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

4.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5.Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

6.Akcjonariusz informuje Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Spółka na swojej stronie internetowej www.zapulawy.pl udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na dzień przed Walnym Zgromadzeniem.

7.Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może zwrócić się do akcjonariusza m.in. z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, zeskanowanego do formatu PDF lub sfotografowanego pełnomocnictwa. Spółka, w ramach systemu weryfikacji ważności udzielanych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji akcjonariusza może podjąć również inne działania, jednakże proporcjonalne do celu. Spółka dołącza uzyskane w powyższy sposób i wydrukowane pełnomocnictwa do protokołu Walnego Zgromadzenia.

8.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

9.Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia również do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, o którym mowa w przepisach art. 4023 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

10.Formularz, o którym mowa w ust. 9, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i doręczeniu Spółce, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli informacja o zobowiązaniu pełnomocnika do głosowania przy jego wykorzystaniu została zawarta w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa lub w samym pełnomocnictwie. W przypadku zaś głosowania tajnego na Walnym Zgromadzeniu, formularz wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa powinien być traktowany jedynie jako instrukcja do głosowania przez pełnomocnika. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa formularz zostaje zachowany przez pełnomocnika wykonującego prawo głosu i nie zostaje przekazany Spółce.

11.Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 9, powinien być on wręczony Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która ma być głosowana przy wykorzystaniu formularza. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą. Formularz taki dołączany jest do księgi protokołów.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Spółki

1.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2.Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3.Uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki może żądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawiania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4.Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

5.Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w ust. 4 na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, o których mowa w ust. 3.

6.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostaje wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu, tj. w Puławach, 24-110 Puławy, przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, pokój 122 przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie, w godzinach od 7.00 do 15.00.

7.Akcjonariusz Spółki, może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie w postaci elektronicznej, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka zaleca akcjonariuszom korzystanie z powyższej możliwości sprawdzania czy zostali ujęci na liście akcjonariuszy. W przypadku nie ujęcia na niej akcjonariusza pomimo posiadania przez niego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie uzupełniona.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą umieszczane na stronie internetowej Spółki: www.zapulawy.pl. Z pełnym tekstem dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz pozostałymi informacjami, o których mowa w art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zapoznać się w siedzibie Spółki, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, Polska, w Dziale Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej pok. 122, w godzinach od 7-15 w dni robocze, po uprzednim awizowaniu na adres elektroniczny Spółki: wza@azoty.pulawy.pl.

2.Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wypowiadania się i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3.Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z Walnym Zgromadzeniem lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w postaci elektronicznej powinny być dokonywane na adres elektroniczny Spółki: wza@azoty.pulawy.pl a w formie pisemnej na adres Spółki: Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. Dział Obsługi Zarządu i Rady Nadzorczej Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-100 Puławy, Polska. Składanie takich żądań, zgłoszeń, zawiadomień lub dokumentów w postaci elektronicznej w inny sposób niż opisano to wyżej lub na inny adres elektroniczny niż w zdaniu poprzedzającym może być dokonywane, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takich żądań, zgłoszeń lub dokumentów do wiadomości Spółki lub niemożnością ich weryfikacji.

4.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu
Zenon Pokojski - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »