Reklama

DROP (DRP): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROP S.A.

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DROP S.A.", "Spółka") o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd DROP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przy ulicy Sytej 114Z/1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000284461, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DROP S.A., które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 roku, początek o godz. 12.00 przy Al. Wilanowskiej 301A w Warszawie.

2. Porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

6) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.

9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

10) Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

11) Podjęcie uchwały o udzieleniu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

12) Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009.

13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

14) Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

16) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

17) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

18) Zamknięcie obrad.

3. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 12 czerwca 2010 roku ("Dzień Rejestracji").

4. Prawo Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami DROP S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 12 czerwca 2010 roku) na rachunku papierów wartościowych będą miały zapisane akcje Spółki oraz

b) nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 14 czerwca 2010 roku (włącznie) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Lista Akcjonariuszy

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW).

Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23, 24 i 25 czerwca 2010 roku w godz. od 8.30 do 15.30 w siedzibie Spółki (ul. Syta 114 Z/1, 02-987 Warszawa) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz może zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na adres biuro@drop-sa.pl, lub faxem na numer (48 22) 885 14 03. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące akcjonariusza, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

6. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Projekt uchwały powinien zawierać uzasadnienie. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Syta 114Z/1, 02-987 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@drop-sa.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

7. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Syta 114Z/1, 02-987 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@drop-sa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zawierać uzasadnienie.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub inny dokument równoważny zaświadczeniu, a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad na Walnym Zgromadzeniu.

8. Elektroniczna komunikacja akcjonariuszy z DROP S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji.

Komunikacja akcjonariuszy z DROP S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail biuro@drop-sa.pl.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym aniżeli język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenie na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do DROP S.A., jak również przez DROP S.A. do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

9. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika/pełnomocników.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drop-sa.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@drop-sa.pl najpóźniej do dnia 25 czerwca 2010 r. do godz. 15.00. Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje), a w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi - kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji.

10. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika.

DROP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji ważności pełnomocnictwa, co stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

11. Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej - po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej - po okazaniu dowodu tożsamości.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone notarialnie lub na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub adwokata.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

12. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

13. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał:

- na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drop-sa.pl w sekcji Relacje Inwestorskie / Walne zgromadzenie.

- w wersji papierowej, na żądanie osoby uprawnionej, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Sytej 114Z/1, 02-987 Warszawa, w dniach od 14 czerwca 2010 roku do 25 czerwca 2010 roku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.drop-sa.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/ Walne zgromadzenie.

15. Informacje porządkowe

Rejestracja akcjonariuszy odbywać się będzie na godzinę przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od godz. 11.00.

Prosimy pamiętać o zabraniu dowodu tożsamości w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem dopuszczenia do udziału w zgromadzeniu.

Zwracamy się z prośbą do podmiotów reprezentujących większą liczbę akcjonariuszy o udzielanie w miarę możliwości pełnomocnictw w postaci elektronicznej i przesyłanie zeskanowanych dokumentów na adres: biuro@drop-sa.pl.

Przesłanie zeskanowanych dokumentów pełnomocnictwa lub zawiadomienie Spółki przewidziane w punkcie 9 Ogłoszenia nie powoduje po stronie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i ich pełnomocników żadnych negatywnych konsekwencji natury prawnej lub korporacyjnej - w razie późniejszej zmiany okoliczności faktycznych.

W celu usprawnienia procesu rejestracji prosimy również o sporządzenie w miarę możliwości wykazu reprezentowanych przez pełnomocnika podmiotów w kolejności alfabetycznej wraz ze wskazaniem ilości głosów im przysługujących.

16. Pozostałe informacje

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia DROP S.A. z siedzibą w Warszawie i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką pod nr tel. /+48 22/ 885 14 21 lub adresem e-mail: biuro@drop-sa.pl.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd DROP S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)Budownictwo (PKD 45). -------------------------------------------------------------------------------------

2)Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51).--------------------------------------------------------------------------------------

3)Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52).------------------------------------

4)Transport lądowy; transport rurociągowy (PKD 60).--------------------------------------------------

5)Transport wodny (PKD 61).---------------------------------------------------------------------------------

6)Transport lotniczy (PKD 62).-------------------------------------------------------------------------------

7)Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką (PKD 63).---------

8)Obsługa nieruchomości (PKD 70).

9)Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71).

10)Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A).

11)Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.15.B).

12)Reklama (PKD 74.40.Z).

13)Sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70.Z).

14)Działalność związana z pakowaniem (PKD 74.82.Z).

15)Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (PKD 90).

Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35). --------------------------------------------------

2)Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38). -------------------------------------------------------------------------------

3)Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39). -------------------------------------------------------------------------

4)Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). ---------------------------

5)Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi(PKD 46). -------------

6)Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49). -------------------------------------------

8)Transport wodny (PKD 50). --------------------------------------------------------------------------------

9)Transport lotniczy (PKD 51). -------------------------------------------------------------------------------

10)Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52). ----------------

11)Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64). ------------------------------------------------------------------------------------

12)Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66). -------------------------------------------------------------------------------------------------------

13)Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68). --------------------------------

14)Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70). --------------

15)Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72). ------------------------------------------------------

16)Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). ----------------------------------------------

17)Wynajem i dzierżawa (PKD 77). --------------------------------------------------------------------------

18)Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). -----------------------------

Dotychczasowe brzmienie § 9 Statutu Spółki:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533.427,60 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:----------------

a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);---

b.334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).------------------------------------

2.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 stycznia 2011 roku.-------------------------------------------------------------

3.Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.---

4.Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest uprawniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:------------------------

1) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,

2) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;--------------------------------------------------

a także jest upoważniony do określenia szczegółowych warunków emisji, w tym:

3) ceny emisyjnej akcji,---------------------------------------------------------------------------

4) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, -------------------------------------

5) szczegółowych zasad płatności za akcje,------------------------------------------------

6) szczegółowych zasad przydziału akcji, ----------------------------------------------

7) złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.---------------------------------------------------------

5.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------

6.Wszystkie akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane. Zarząd jest uprawniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. stosownej umowy lub umów o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego.---------------------------------------------------------------------------

7.Zarząd upoważniony jest do podjęcia wszelkich innych nieokreślonych w ust. 2 - 6 działań i czynności niezbędnych dla dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.-----------------------------------------

Proponowane brzmienie § 9 Statutu Spółki:

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 586.770,30 zł (pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na:----------------

a. 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);--------------------------------------------------------------------------------------------

b.334.276 (trzysta trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 33.427,60 zł (trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt groszy).------------------------------------

c.533.427 (pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości 53.342,70 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt groszy). ----------------------------------------------------------

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z póżniejszymi zmianami)
Zbigniew Chwedoruk - Prezes Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »