Reklama

RADPOL (RDL): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 kwietnia 2010 roku. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 kwietnia 2010 roku godz.13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Foksal 3/5.

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2009, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2009 roku.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2009.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2009.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z RADPOL Elektroporcelana S.A. z siedzibą Ciechowie.

16. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi RADPOL S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: lszymanska@radpol.com.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze RADPOL S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: lszymanska@radpol.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz RADPOL S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. RADPOL S.A. wskazuje, że zawiadomienie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nastąpić może poprzez wysłanie e-maila na adres: lszymanska@radpol.com.pl.

3) W celu zweryfikowania ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, do zawiadomienia wysłanego na adres e-mail o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinny być załączone: skan dowodu tożsamości akcjonariusza (w przypadku osoby fizycznej) lub skan aktualnego dokumentu rejestrowego akcjonariusza oraz skan dowodu tożsamości osoby lub osób reprezentujących akcjonariusza, które udzieliły pełnomocnictwa (w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną), a także skan dowodu tożsamości pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną) lub skan dokumentu rejestrowego pełnomocnika (w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną).

4) Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie RADPOL S.A. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

5) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

6) Członek zarządu i pracownik RADPOL S.A. mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RADPOL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RADPOL S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2010 roku, jest dzień 4 kwietnia 2010 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 20 kwietnia 2010 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami RADPOL S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 4 kwietnia 2010 roku.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji RADPOL S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia RADPOL S.A. wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu zarządu RADPOL S.A., to jest przy ul. ul. Batorego 14 w Człuchowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz RADPOL S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał na stronie internetowej RADPOL S.A., www.radpol.com.pl.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej RADPOL S.A., www.radpol.com.pl.

Załączniki:

Plik;Opis

dot. pkt 2.pdf;Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

dot. pkt 3.pdf;Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

dot. pkt 5.pdf;Przyjęcie porządku obrad

dot. pkt 6.pdf;Rozpatrzenie i przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2009, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki oraz pracy Rady Nadzorczej

dot. pkt 7.pdf;Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku

dot. pkt 8.pdf;Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2009 roku

dot. pkt 9.pdf;Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

dot. pkt 10.pdf;Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki za rok 2009

dot. pkt 11.pdf;Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2009

dot. pkt 12.pdf;Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009

dot. pkt 13.pdf;Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki

dot. pkt 14.pdf;Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie

dot. pkt 15.pdf;Podjęcie uchwały w sprawie połączenia RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z RADPOL Elektroporcelana S.A. z siedzibą Ciechowie


Andrzej Sielski - Prezes Zarządu
Grzegorz Malczyk - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »