Reklama

UNIBEP (UNI): Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. na dzień 22 maja 2012 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIBEP S.A.

Zarząd UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 00000231271, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje w trybie art. 402š §1 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie UNIBEP S.A. na dzień 22 maja 2012r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w Bielsku Podlaskim (17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2011 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2011 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały "PIERWSZEJ" Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIBEP S.A. z dnia 08 lipca 2011 roku w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 1 maja 2012r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: wza@unibep.pl. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu "pdf".

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 4 maja 2012 r. jest zobowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić także uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie w postaci elektronicznej dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu "pdf".

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim oraz dla formy elektronicznej - powinny być sporządzone w formacie plików MS Word lub PDF.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

a) akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych. Zawiadomienie powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki wza@unibep.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis (skan w formacie PDF) dokumentu pełnomocnictwa. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie aktualnego odpisu (skanu w formacie PDF) z właściwego rejestru. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej może być złożone/przesłane Spółce wyłącznie z adresu e-mail danego akcjonariusza, zweryfikowanego i potwierdzonego, co do jego właściwości osobiście przez akcjonariusza w siedzibie Spółki, lub potwierdzonego przez akcjonariusza przed notariuszem we właściwym akcie, którego odpis powinien być złożony Spółce. W przypadku złożenia/przesłania Spółce pełnomocnictwa w postaci elektronicznej z adresu niezweryfikowanego i potwierdzonego osobiście przez akcjonariusza, do pełnomocnictwa muszą być dołączone kopie dowodów osobistych (dwustronne) akcjonariusza i pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza osoby prawnej - kopie dokumentów określających sposób jego reprezentacji i kopie dowodów (dwustronne) osób uprawnionych do jego reprezentacji oraz kopię (dwustronną) dowodu osobistego pełnomocnika.

b) po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości wymieniony w treści pełnomocnictwa, pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

c) osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

d) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

e) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

f) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

g) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

h) akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

i) Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej i pracownik spółki lub spółki zależnej mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

j) Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej/w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

k) Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa.

l) Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem www.unibep.pl udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza go zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego, wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi ten fakt zgłosić Przewodniczącemu obrad przed rozpoczęciem głosowania, w którym chciałby się nim posłużyć, a następnie doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się obywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, wykorzystanie formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika pozostaje do uznania Przewodniczącego.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na szesnaście (16) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, to jest dzień 6 maja 2012r. ("Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 maja 2012r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

1. były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 maja 2012 r.

oraz

2. zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 7 maja 2012r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności akcjonariusz powinien okazać ważny dowód tożsamości. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny dodatkowo okazać aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na trzy (3) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, że składający żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW) sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie). Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (KDPW) są wystawione przez podmioty do tego uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Domy Maklerskie) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.unibep.pl

Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu oraz podane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. 2009r. Nr 185, poz. 1439 ze zm). Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian, godnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Załączniki:

Plik;Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWA.pdf;Ogłoszenie o zwołaniu WZA

Projekty uchwał WZA.pdf;Projkekty uchwał WZA

Formularz do głosowania.pdf;Formularz do głosowania

Wzór pełnomocnictwa.pdf;Wzór pełnomocnictwa


Jan Mikołuszko - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Unibep SA | zgromadzenie | akcjonariusze | Emitent | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »