Reklama

KONSSTALI (KST): Zwołanie WZA - raport 7

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 279883 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej WZ) na dzień 25 maja 2010r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Stężyckiej 11.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009r. albo pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłaszając żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad nie później niż do dnia 4 maja 2010r. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres: Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. ul. Stężycka 11, 04 - 462 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: wza@ks.mail.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub tych spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad na adres: Zarząd Spółki Konsorcjum Stali S.A. ul. Stężycka 11, 04 - 462 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: wza@ks.mail.pl.

Każdy Akcjonariusz podczas WZ może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ i wykonywać prawo głosy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w WZ i wykonywania prawa głosu może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przesyłając informację na adres wza@ks.mail.pl. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno zostać złożone w formie skanu pełnomocnictwa z podpisem Mocodawcy. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo, które nie zostało sporządzone w języku polskim powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnikiem na WZ może być także członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki. W tym przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym WZ. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, ponadto ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa należy stosować także w przypadku zawiadamiania o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

.

Zgodnie z Regulaminem WZ Spółka nie stosuje formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika oraz nie przewiduje oddania głosu drogą korespondencyjną.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w WZ ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa tj. 9 maja 2010r.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ będzie wyłożona siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stężyckiej 11 przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZ (w Sekretariacie Spółki w godz. 8.00 - 16.00).

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres mailowy na który lista powinna być wysłana.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na WZ, projekty uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZ, osoba uprawniona do uczestnictwa w WZ może osobiście uzyskać siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Stężyckiej 11 oraz na stronie internetowej www.konsorcjumstali.com.pl.
Robert Wojdyna - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: konsorcjum | pełnomocnik | Warszawa | Raport bieżący | pełnomocnictwo

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »