Reklama

IFIRMA (IFI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 9

Raport bieżący nr 9/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Power Media Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełbaśniczej 24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 czerwca 2010 roku na godzinę 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 41/42, w sali konferencyjnej na II piętrze budynku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i ocenę swojej pracy

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty za rok obrotowy 2009

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki na ifirma.pl S.A.

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do skupu akcji

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarząd Spółki do skupu akcji

18. Wolne głosy i wnioski

19. Zamknięcie Zgromadzenia

Proponowane zmiany statutu Spółki:

Działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POWER MEDIA S.A. zmienia niniejszym Statut Spółki poprzez:

1) rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę treści § 8 Statutu ust. 1 poprzez dodanie następujących punktów:

125. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)

126. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)

2) zmianę treści w § 10 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu nowego brzmienia

Dotychczasowa treść § 10 ust. 3 Statutu:

"Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza."

Nowa treść § 10 ust. 3 Statutu:

"Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania akcji z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o zamianie akcji. Wniosek o zamianę akcji może być złożony przez akcjonariusza tylko raz na trzy miesiące, a uchwała Zarządu o zamianie akcji powinna zostać podjęta w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza."

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 24 maja 2010 roku.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 25 maja 2010 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Kiełbaśniczej 24 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od 9:00 do 17:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wza@power.com.pl.

I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: wza@power.com.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Power Media S.A., dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

II. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Power Media S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 19 maja 2010 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wza@power.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Power Media S.A., ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Power Media S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wza@power.com.pl bądź w formie pisemnej na adres: Power Media S.A., ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

III. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd Power Media S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

IV. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Power Media S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej http://www.power.com.pl/pl/relacje_inwestorskie/spolka/walne_zgromadzenie.

Zarząd Power Media S.A.

Załączniki:

Plik;Opis

Power_Media_Raport_Biezacy_9-2010_tresc uchwal z uzasadnieniem.pdf;

Power_Media_Raport_Biezacy_9-2010_formularz na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocnika.pdf;

Power_Media_Raport_Biezacy_9-2010_informacja o liczbie akcji.pdf;


Marta Przewłocka - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: pełnomocnik | ZGROMADZENIA | media | Power Media | Wrocław | skan | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »