Reklama

URSUS (URS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 13/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38 ust. 1 oraz § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259, ze zm.), Zarząd spółki POL-MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2010r., na godz. 11:30, w siedzibie Spółki, w Dobrym Mieście przy ul. Fabrycznej 21, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POL - MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie przez Zgromadzenie:

a. Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009,

b. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,

c. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok 2009,

d. Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 wraz z oceną dokumentów wymienionych w pkt. a,

b, c oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

6. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Spółki za rok 2009,

b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009,

c. pokrycia straty Spółki za rok 2009,

d. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009,

e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009,

7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2 - 6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 12 czerwca 2010 roku.

I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami POL - MOT Warfama S.A. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. w dniu 12 czerwca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu).

2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. po dniu 12 czerwca 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

3. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie ustalona na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu, przy ul. Fabrycznej 21 w Dobrym Mieście od dnia 23 czerwca 2010r. do dnia 25 czerwca 2010 roku. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który Lista powinna być wysłana.

II. Prawo Akcjonariusza do żądania zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 7 czerwca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: akcjonariusz@warfama.pl.

2. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 czerwca 2010 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Do żądania dołączone winny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczny akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

III. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie, na adres siedziby Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki akcjonariusz@warfama.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie www.warfama.pl .

2. Do żądania dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Podobnie jak w pkt II.3 do zgłoszenia winny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał. Akcjonariusz/ Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczny akcji na dzień zgłoszenia projektów uchwał załączając do zgłoszenia świadectwo/a depozytowe, a w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku Akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

IV. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

V. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

3. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: akcjonariusz@warfama.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego Akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych powinni dodatkowo okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

6. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo przy podpisywaniu listy obecności chyba, że jest ono udzielone w formie elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien złożyć wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF).

7. Pozostałe wymogi dotyczące pełnomocnictw, pełnomocników oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

a) pełnomocnictwo powinno wskazywać mocodawcę, pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, a także rodzaj dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika;

b) pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

c) w przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik składa pełnomocnictwo główne oraz pełnomocnictwo substytucyjne;

d) pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

e) pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;

f) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

g) zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela Akcjonariusza;

h) wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.warfama.pl .

8. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2010 roku. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

VI. Sposób i miejsce uzyskania przez osobę uprawnioną do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projektów uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał i uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczona od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.warfama.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą żądać wydania im odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

VII. Adres strony internetowej, na której Spółka udostępnia informacje na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.warfama.pl .

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Statut Spółki oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Spółki informuje, że ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu spoczywa na Akcjonariuszu.
Adam Dobieliński - Prezes Zarządu
Karol Zarajczyk - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Kulas - Wiceprezes Zarządu
Jan Andrzej Wielgus - Członek Zarządu
Tomasz Horbal - Członek Zarządu
Ewa Pradoń - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »