Reklama

EFEKT (EFK): zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 7

Raport bieżący nr 7/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/2013 z dnia 22 maja 2013 roku, zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Reklama

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2012 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2012 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt” za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybory Rady Nadzorczej:

a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VIII kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej na VIII kadencję.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 21 czerwca 2013 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 czerwca 2013 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (Ksh) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w podanym wyżej dniu 5 czerwca 2013 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2013 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, przekazanym Spółce w trybie art. 406(3) §8 Ksh.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 Ksh (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty uprawnione wykazów przekazywanych do KDPW, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu przekazanego Spółce przez KDPW, o dopuszczeniu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 18, 19, 20 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W dniach 18 - 20 czerwca 2013 roku akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do wniosku wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację wydruku z danymi zawartymi w Rejestrze;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza – do pisma zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e’mail: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scan dokumentów wymienionych jak w pkt 1) - 4).

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 31 maja 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e’mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do wniosku wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację wydruku z danymi zawartymi w Rejestrze.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączony w formacie Pdf scan następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan pobranego wydruku komputerowego informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 czerwca 2013 roku ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Z treści świadectwa depozytowego przedłożonego przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad powinno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 3 czerwca 2013 roku, tj. do dnia, w którym Zarząd obowiązany jest najpóźniej ogłosić zmiany porządku obrad.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 20 czerwca 2013 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e’mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację wydruku z danymi zawartymi w Rejestrze.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączony w formacie Pdf scan następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan pobranego wydruku komputerowego informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres e’mail: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu e’mail najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - firmę (nazwę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie Pdf oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do Zawiadomienia scan wydruku komputerowego aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającego cechy umożliwiające weryfikację wydruku z danymi zawartymi w Rejestrze; powyższe dotyczy również wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego odnoszącego się do pełnomocnika nie będącego osoba fizyczną.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną, obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, względnie pobrany wydruk komputerowy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru, względnie pobrany wydruk komputerowy informacji z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa w formacie Pdf.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrażą na to zgodę. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zgodził się być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, odpisy z właściwych rejestrów względnie pobrane wydruki komputerowe informacji z Krajowego Rejestru Sądowego wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 Ksh).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Bogumił AdamekPrezes Zarządu
2013-05-22Olga Lipińska-DługoszCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »