Reklama

AMBRA (AMB): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), w związku z art. 4021-2 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 5 punkt III.2 Statutu Ambra S.A. [dalej również jako "Spółka”], Zarząd Spółki ogłasza, że zwołuje na dzień 10 października 2014 roku na godz. 10.00., w siedzibie Spółki przy ul. Puławskiej 336 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

II. Akcjonariuszowi bądź Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Ambra S.A. nie później, niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.09.2014r. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

III. Akcjonariusz bądź Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl

IV. Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Ambra S.A., na którym prawa te będą wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl należy przesłać skan dokumentu pełnomocnictwa opatrzonego czytelnym i własnoręcznym podpisem Mocodawcy, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Mocodawcę, jak również skany dokumentów pozwalających zidentyfikować ustanowionego przez Akcjonariusza Pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za Pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, należy przesłać skan odpisu z rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany.

VI. W sytuacjach określonych w punktach II, III i V niniejszego ogłoszenia, przesyłane drogą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Ambra S.A. jest uprawniony do żądania od Akcjonariusza urzędowych poświadczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej należy przesyłać w formacie PDF. Jednocześnie informujemy iż Zarząd Ambra S.A. może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Państwa jako Akcjonariusza, w celu weryfikacji przysługujących Państwu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości Akcjonariusza i/ lub Pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VII. W przypadku skorzystania z powyższego kanału komunikacji należy podać adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła komunikować się z Państwem jako Akcjonariuszem i/ lub Pełnomocnikiem.

VIII. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

IX. Zarząd Ambra S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wykonywania prawa głosu i wypowiadania się w trakcie obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd zapewni transmisję obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Szczegółowa informacja dotycząca transmisji obrad zostanie podana na stronie internetowej www.ambra.com.pl w terminie późniejszym, przed dniem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

X. Regulamin Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 24.09.2014r. ("record date”). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

XII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ambra S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 10.09.2014r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa ("record date”), tj. nie później niż w dniu 25.09.2014r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A.

XIII. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w dni powszednie w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 336 począwszy od dnia 07.10.2014r. w godz. 09.00 - 17.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie należy składać w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki wza@ambra.com.pl .

XIV. Poniżej zamieszczone zostają przygotowane przez Zarząd projekty uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/ Pana [___], PESEL [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Raporcie bieżącym nr [_____] z dnia [____] i opublikowanym na stronie internetowej spółki www.ambra.com.pl.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/ Pana [___] PESEL [___].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Ambra

za rok obrotowy 2013/2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto

§1

Działając na podstawie art. 393 i zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014 postanawia:

Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013/2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013/2014, postanawia:

zatwierdzić sprawozdanie finansowe spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się:

− informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

− sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 322 028 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

− rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

− sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 14 356 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

− sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 517 tys. zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemnaście tysięcy złotych);

− sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne w kwocie 8 833 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych);

− oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ambra za rok 2013/2014, postanawia:

zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Ambra za rok obrotowy 2013/2014, na które składa się:

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 30 czerwca 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 418 969 tys. zł (słownie: czterysta osiemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości 30 074 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 26 047 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 27 964 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym całkowity dochód przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 24 238 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 641 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych), w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej o kwotę 13 399 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku wykazujący ujemne przepływy pieniężne w kwocie 6 706 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześć tysięcy złotych);

- oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 14 356 048,06 złotych (słownie: czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześć groszy) osiągniętego w roku obrotowym 2013/2014 w ten sposób, że kwotę 11 342 989,80 złotych (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 45 (słownie: czterdzieści pięć) groszy na jedną akcję, a pozostałą część zysku w kwocie 3 013 058,26 złotych (słownie: trzy miliony trzynaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień ustalenia praw do dywidendy na 20.10.2014r. a dzień wypłaty dywidendy na 04.11.2014r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Robertowi Ogórowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Grzegorzowi Nowakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2013/2014 Panu Piotrowi Kaźmierczakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Nickowi Güntherowi Reh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Wilhelmowi Seiler.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Andreasowi Meier.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Oliverowi Gloden.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Rafałowi Koniecznemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała [___]/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.

z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013/2014

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 pkt. III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013/2014 Panu Jarosławowi Szlendakowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XV. Uzasadnienie projektów uchwał, których podjęcie przewiduje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A.:

Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdań finansowych, uchwały o przeznaczeniu zysku netto, jak również uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przewidują stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które stanowią o przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty wspomnianych uchwał przygotowane przez Zarząd zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą w jej sprawozdaniu za rok obrotowy 2013/2014.

XVI. Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Ambra S.A. wraz z projektami uchwał, ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej oraz inne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. są lub będą dostępne niezwłocznie po ich sporządzeniu na stronie internetowej Spółki www.ambra.com.pl w sekcji "Relacje inwestorskie”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-10Robert OgórPrezes Zarządu
2014-09-10Grzegorz NowakWiceprezes Zarządu
2014-09-10Piotr KaźmierczakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »