PROTEKTOR (PRT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. Zarząd spółki działającej pod firmą "Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna” z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent” lub "Spółka” lub "PRT”), zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("ksh”) oraz realizując obowiązek Emitenta określony w § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) [Dz. U. 2009.259.33 ze zm.]informuje, że na dzień 26 czerwca 2015 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 w Warszawie w hotelu "Ibis” (Al. Solidarności 165), z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

1) sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014;

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014;

3) wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014;

4) sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;

5) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014;

6. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014 z działalności Rady Nadzorczej obejmującego również ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. za rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, sporządzonego przez jednostkę dominującą.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2014 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

16. Zamknięcie posiedzenia.

oraz przedstawia w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, realizując obowiązek wskazany w § 38 ust. 1 pkt 1), 2), 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) [Dz.U. z 2014 r. poz. 133] w nawiązaniu do pkt 15 ww. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Emitent poniżej podaje do publicznej wiadomości obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian:

1. Było:

§ 1.1 "Firma Spółki brzmi: "Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna”.

Jest:

§ 1.1 "Firma Spółki brzmi: "PROTEKTOR Spółka Akcyjna”.

2. Było:

§ 7.8 "Przedmiotem działalności Spółki jest: (…) zarządzanie nieruchomościami, wykonywane na zlecenie (68.32.Z)”.

Jest:

§ 7.8 "Przedmiotem działalności Spółki jest: (…) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z).

3. Było:

§ 7.9 "Przedmiotem działalności Spółki jest: (…) działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)”.

Jest:

§ 7.9 "Przedmiotem działalności Spółki jest: (…) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)”.

4. Było:

§ 9.7 "Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego”.

Jest:

§ 9.7 "Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego”.

5. Było:

§ 13.3 "Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu”.

Jest:

§ 13.3 "Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu”.

6. Było:

§ 15 ”Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem”.

Jest:

§ 15 "Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu z prokurentem lub dwóch prokurentów działających w ramach prokury łącznej”.

7.Było

§ 36.1 "Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w "Monitorze B” oraz "Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku "Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym”.

Jest:

§ 36.1 "Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a pozostałe ogłoszenia- w dzienniku "Rzeczpospolita” lub innym dzienniku o zasięgu krajowym”.

II. Zgodnie z art. 4022 ksh Zarząd PRT przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej także "WZ”):

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 § 1 ksh). Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej dedykowany WZ: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 ksh). Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 ksh).

3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 ksh). Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 ksh). Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników (art. 412 § 2 ksh). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 ksh).

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza (art. 402³ § 3 pkt 1 ksh), w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza, będącego osoba prawną, powinno zawierać takie dane jak firma, siedziba, oraz numer KRS osoby prawnej oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Wzory pełnomocnictw udzielanych w formie elektronicznej znajdują się pod adresem internetowym: www.protektorsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Spółki walne.zgromadzenia@protektorsa.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących (akcjonariusz osoba prawna) (art. 412¹ § 4 ksh).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, numer dokumentu tożsamości lub numer właściwego rejestru, adres, telefon, adres poczty elektronicznej), jak również wskazywać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa (art. 412¹ § 5 ksh). Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego na piśmie lub w postaci elektronicznej (w przypadku pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona spółce do końca dnia poprzedzającego dzień WZ, tj. do końca dnia 25 czerwca 2015 roku.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 pkt 2 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4111 § 1 ksh), PRT nie zapewnia akcjonariuszom możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczne.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10 czerwca 2015 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (art. 4061 § 1 ksh).

Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz- nie wcześniej niż po ogłoszeniu i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 11 czerwca 2015 roku złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki (art. 4063 § 2 ksh). Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4063 § 3 KSH powinno zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

8. Lista akcjonariuszy

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. od 23 czerwca 2015 roku, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin, w godzinach od 9.00 do 15.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych

do uczestnictwa w WZ. Akcjonariusz będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia (art. 407 § 1 ksh) lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 ksh).

9. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na WZ, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki od adresem ul. Kunickiego 20-24, 20-417 Lublin lub na stronie internetowej Spółki www.protektorsa.pl. w zakładce Relacje inwestorskie (art. 4023 § 1 pkt 3 ksh).

10. Adresy strony internetowej oraz adres poczty elektronicznej Spółki

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.protektorsa.pl w zakładce Relacje inwestorskie. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem: walne.zgromadzenia@protektorsa.pl.

III. Realizując obowiązek określony w art. 402³ § 1 pkt 2 ksh, Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 19.021.600 (słownie: dziewiętnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) sztuk i odpowiada liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje wyemitowane przez PROTEKTOR S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-25Piotr SkrzyńskiPrezes Zarządu
2015-05-25Piotr MajewskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »