UNIMA (U2K): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 14

Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 r. na godzinę 11.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a)sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,

b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

b)rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

d)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

e)rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;

f)wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;

g)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

h)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r;

i)powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie §14 ust. 8 Statutu Spółki;

j)dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej uzasadnienia i wyjaśnienia do wybranych projektów uchwał:

Uchwała nr 9

Pomimo straty poniesionej w roku obrotowym 2017 Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki rekomendują wypłatę dywidendy ze środków pochodzących z kapitału zapasowego spółki. Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2017 nie zachwieje płynnością finansową Spółki. Wypłata dywidendy jest zgodna z przyjętą strategią Spółki i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Akcjonariuszy.

Uchwała nr 21

Rozwiązanie kapitału rezerwowego następuje jako konsekwencja zakończenia przez Zarząd skupu akcji własnych.

Uchwała nr 22

Zmiana uchwały następuje w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Krzysztof KnisznerPrezes Zarządu
2018-05-23Jolanta MatczukCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »