JHMDEV (JHM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 8

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w Skierniewicach na dzień 11 maja 2018 roku

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

Zarząd JHM DEVELOPMENT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Unii Europejskiej 18, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372753 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ §1 i §2, w zw. z art. 395, art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, (Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 11 maja 2018 r., o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Skierniewicach (96-100), przy ul. Unii Europejskiej 18.

Reklama

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Sprawy organizacyjne:

a)wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

b)sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,

c)przyjęcie porządku obrad,

d)wybór Komisji Skrutacyjnej.

3.Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

4.Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017.

5.Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.

6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

b)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,

c)przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017,

d)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017.

e)przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,

f)podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,

g)udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017,

h)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Spółka na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

pkt 2a) - prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 kwietnia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

pkt 2b) - prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 2a powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 2a powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

pkt 2c) - prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

pkt 2d) - sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej www.jhmdevelopment.pl Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: walnezgromadzenie@jhmdevelopment.pl - najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

pkt 2e) - możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

pkt 2f) - sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

pkt 2g) - sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. przypada na dzień 25 kwietnia 2018 roku.

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 25 kwietnia 2018 r. będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

b) oraz w terminie nie wcześniej niż po ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu (po dniu 13 kwietnia 2017r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (do dnia 26 kwietnia 2018r.) złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice lub na stronie internetowej Spółki www.jhmdevelopment.pl

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.jhmdevelopment.pl


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-04-13Regina BiskupskaPrezes Zarządu
2018-04-13Sławomir SiedlarskiCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »