Reklama

CCENERGY (CCE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd KAREN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 21, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz na podstawie art. 402(1) i 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 1 września 2010 roku, o godz. 8:00, w Warszawie - w biurze Kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. przy Al. Jana Pawła II 25, piętro VIII.

Reklama

II. Porządek obrad zgromadzenia:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Karen S.A. za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku.

7. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L w całości oraz proponowaną cenę emisyjną.

7. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia straty z jednoczesnym podwyższeniem kapitału Spółki w drodze emisji akcji serii J, akcji serii K i akcji serii L i zaoferowania ich w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy wskazanym w uchwale podmiotom, a także w sprawie zmiany firmy Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Karen S.A. na zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego.

12.Zamknięcie obrad.

III. Projekt zmiany § 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 1

Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A.

Proponowane brzmienie:

§ 1

Firma Spółki brzmi: "Clean&Carbon Energy Spółka Akcyjna".

Spółka może używać skrótu firmy: "C&C Energy S. A.".

IV. Projekt zmiany § 5 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

§ 5

5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 18.11.Z PKD Drukowanie gazet

2) 18.12.Z PKD Pozostałe drukowanie

3) 18.13.Z PKD Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

4) 18.20.Z PKD Reprodukcja zapisanych nośników informacji

5) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych

6) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

7) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

8) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

9) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

10) 26.51.Z PKD Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

11) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

12) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

13) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

14) 29.31.Z PKD Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

15) 32.99.Z PKD Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

16) 33.12.Z PKD Naprawa i konserwacja maszyn

17) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

18) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

19) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych

20) 46.15.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

21) 46.18.Z PKD Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

22) 46.19.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

23) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

24) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

25) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

26) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

27) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

28) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną

29) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

30) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

31) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

32) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

33) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

34) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

35) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

36) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

37) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

38) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

39) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

40) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

41) 58.14.Z PKD Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

42) 58.19.Z PKD Pozostała działalność wydawnicza

43) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

44) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

45) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

46) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem

47) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

48) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

49) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

50) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność

51) 63.12.Z PKD Działalność portali internatowych

52) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej

niesklasyfikowana

53) 64.19.Z PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne

54) 64.20.Z PKD Działalność holdingów finansowych

55) 64.30.Z PKD Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

56) 64.99.Z PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

57) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

58) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

59) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

60) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

61) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

62) 71.20.B PKD Pozostałe badania i analizy techniczne

63) 74.90.Z PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

64) 77.22.Z PKD Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.

65) 77.33.Z PKD Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

66) 77.39.Z PKD Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

67) 77.40.Z PKD Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

68) 82.91.Z PKD Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

69) 82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

70) 95.11.Z PKD Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

71) 95.12.Z PKD Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

72) 95.21.Z PKD Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

73) 95.22.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu

użytku domowego i ogrodniczego.

74) 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

Proponowane brzmienie:

"§ 5

5.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 70.10.Z PKD Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

2) 64.20.Z PKD Działalność holdingów finansowych

3) 64.19.Z PKD Pozostałe pośrednictwo pieniężne

4) 64.30.Z PKD Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

5) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

6) 64.99.Z PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

7) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

8) 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

9) 68.10.Z PKD Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

10) 68.20.Z PKD Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

11) 68.31.Z PKD Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

12) 68.32.Z PKD Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

13) 41.10.Z PKD Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

14) 42.11.Z PKD Roboty związane z budową dróg i autostrad

15) 42.12.Z PKD Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

16) 42.13.Z PKD Roboty związane z budową mostów i tuneli

17) 42.21.Z PKD Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

18) 42.22.Z PKD Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

19) 42.91.Z PKD Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

20) 42.99.Z. PKD Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

21) 43.21.Z PKD Wykonywanie instalacji elektrycznych

22) 05.10.Z PKD Wydobywanie węgla kamiennego

23) 08.92.Z PKD Wydobywanie torfu

24) 09.90.Z PKD Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

25) 19.20.Z PKD Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

26) 43.12.Z PKD Przygotowanie terenu pod budowę

27) 05.20.Z PKD Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

28) 06 PKD Górnictwo Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego

29) 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

30) 49.50.A PKD Transport rurociągami paliw gazowych

31) 49.50.B PKD Transport rurociągowy pozostałych towarów

32) 20.15.Z PKD Produkcja nawozów i związków azotowych

33) 23.99.Z PKD Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

34) 35.11.Z.PKD Wytwarzanie energii elektrycznej

35) 35.12.Z PKD Przesyłanie energii elektrycznej

36) 35.13.Z PKD Dystrybucja energii elektrycznej

37) 35.14.Z PKD Handel energią elektryczną

38) 18.20.Z PKD Reprodukcja zapisanych nośników informacji

39) 26.11.Z PKD Produkcja elementów elektronicznych

40) 26.12.Z PKD Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

41) 26.20.Z PKD Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

42) 26.30.Z PKD Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

43) 26.40.Z PKD Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

44) 26.80.Z PKD Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

45) 27.51.Z PKD Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

46) 27.90.Z PKD Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

47) 33.13.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

48) 33.14.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

49) 46.15.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

50) 46.18.Z PKD Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

51) 46.19.Z PKD Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

52) 46.43.Z PKD Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

53) 46.51.Z PKD Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

54) 46.52.Z PKD Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

55) 46.66.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

56) 46.69.Z PKD Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

57) 46.90.Z PKD Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowaną

58) 47.19.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

59) 47.41.Z PKD Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

60) 47.42.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

61) 47.43.Z PKD Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

62) 47.54.Z PKD Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

63) 47.63.Z PKD Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

64) 47.65.Z PKD Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

65) 47.78.Z PKD Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

66) 47.79.Z PKD Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

67) 47.91.Z PKD Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

68) 47.99.Z PKD Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami

69) 52.10.B PKD Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

70) 58.21.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

71) 58.29.Z PKD Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

72) 59.20.Z PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

73) 62.01.Z PKD Działalność związana z oprogramowaniem

74) 62.02.Z PKD Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

75) 62.03.Z PKD Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

76) 62.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

77) 63.11.Z PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

78) 63.12.Z PKD Działalność portali internatowych

79) 63.99.Z PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

80) 71.20.B PKD Pozostałe badania i analizy techniczne

81) 73.20.Z PKD Badanie rynku i opinii publicznej

82) 74.90.Z PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

83) 77.33.Z PKD Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

84) 77.39.Z PKD Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

85) 77.40.Z PKD Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

86) 82.99.Z PKD Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87) 95.11.Z PKD Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

88) 95.12.Z PKD Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

89) 95.21.Z PKD Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

90) 95.22.Z PKD Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego.

91) 96.09.Z PKD Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana."

92) 01.1 PKD Uprawy rolne inne niż wieloletnie

93) 01.2 PKD Uprawa roślin wieloletnich

94) 01.3 PKD Rozmnażanie roślin

95) 01.4 PKD Chów i hodowla zwierząt

96) 01.5 PKD Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

97) 01.6 PKD Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

98) 02.2 PKD Pozyskiwanie drewna

99) 03.1.PKD Rybołówstwo

100) 03.2 PKD Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych "

V. Projekt zmiany § 6 pkt. 6.1

Dotychczasowe brzmienie:

§ 6

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53 400 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 53 400 000 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy) akcji, w tym 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A, 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B, 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz 40 050 000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii I, wszystkie o wartości nominalnej l,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

Proponowane brzmienie:

"§6

6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 334.451.200,00 (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony cztersyta pięćdziesiąt tysięcy dwieście)) i dzieli się na 888 728 000] (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieśica tysięcy) akcji, w tym:

a) 40.280 (czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii A,

b) 60.420 (sześćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii B,

c) 3.524.500 (trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d) 1.174.800 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,

f) 75.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,

g) 75.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G

h) 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H

i) 40.050.000 (czterdzieści milionów pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,

j) 782.728.000 (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J

k) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K

l) 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Wszystkie akcje w Spółce są równe, co do wartości i praw przysługujących ich posiadaczom i mają wartość nominalną 0,40 zł (czterdzieści groszy)każda."

VI. Opis procedur

1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: karen@karen.com.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem tego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres email: karen@karen.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt. 1 powyżej akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3.Każdy z akcjonariuszy może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 4023 ksh na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz zobowiązany jest przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: Karen@karen.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać druk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub Spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7.Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 sierpnia 2010 roku, tj. na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

8.Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

9.Akcjonariusz Spółki dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli:

a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 16 sierpnia 2010 roku będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki oraz

b) w terminie pomiędzy dniem dzisiejszym a dniem 17 sierpnia 2010r. złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

10.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz na podstawie księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę w siedzibie Spółki oraz żądać jej odpisu za zwrotem koszów jego sporządzenia. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marynarska 21, 02-674 Warszawa lub na stronie internetowej http://inwestorski.karen.pl/.

12.Spółka będzie udostępniała wszelkie Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://inwestorski.karen.pl/
Jacek Piotrowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »