Reklama

ABPL (ABE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AB S.A. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AB S.A. zwołuje na dzień 19 grudnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu HP Park Plaza przy ul. Drobnera 11/13 we Wrocławiu o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

Reklama

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" w okresie 01.07.2011r. - 30.06.2012 r.

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opiniami biegłych rewidentów za okres 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.,

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "AB Spółka Akcyjna" oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.,

d. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.

e. udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.07.2011 r. - 30.06.2012 r.,

f. upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki serii C2 do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

g. zmian statutu,

h. przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 3 grudnia 2012 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), jeżeli:

a. będąc uprawnionymi z akcji imiennych będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 3 grudnia 2012 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

b. będąc uprawnionymi ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zostaną umieszczeni na liście uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela ustalonej przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Wykaz ten sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych na podstawie wykazów przekazanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych sporządzają wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydawane są wyłącznie na żądanie Akcjonariusza. Akcjonariusz może złożyć żądanie nie wcześniej niż w dniu ukazania się ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, tj. w dniu 4 grudnia 2012 r. W razie nie złożenia przez Akcjonariusza żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie zostanie umieszczony w wykazie oraz na liście uprawnionych ustalonej przez Spółkę.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Na żądanie Akcjonariusza lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ jest przesyłana na wskazany w żądaniu adres mailowy Akcjonariusza.

Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. zgłaszania Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z Akcjonariuszy może również zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu takiego pełnomocnictwa powinno nastąpić na adres mailowy Spółki: wzaabsa@ab.pl. Udzielając pełnomocnictwa Akcjonariusz może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej spółki: www.ab.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres siedziby Spółki - ul. Kościerzyńska 32, 51-416 Wrocław, pisemne oświadczenie wskazujące adres e-mail, za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu oraz numer telefonu Akcjonariusza i numer telefonu pełnomocnika, a także kopię dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis z właściwego rejestru Akcjonariusza (jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik jest obowiązany do okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego jego dane osobowe wskazane w treści pełnomocnictwa.

Zasady udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

Dokumenty korporacyjne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną albo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.ab.pl
Andrzej Przybyło - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: AB SA | 19+ | Wasko SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »