Reklama

ATLANTIS (ATS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A na dzień 25-06-2010 roku - raport 21

Raport bieżący nr 21/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "ATLANTIS" S.A. z siedzibą w Płocku zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r., godz. 11:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Niniejszym na podstawie art. 402 § 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad:

1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

Reklama

2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009;

3.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i z badania sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009;

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,

b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,

c)udzielenia Zarządowi absolutorium w wykonania przez niego obowiązków;

d)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

e)przeznaczenia zysku

f)przyjęcia rezygnacji oraz wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej

g)Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej

5.Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki na podstawie art. 4022 pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje jednocześnie, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 04 .06.2010. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: biuro@atlantis-sa.pl

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-sa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

ď�§ zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki biuro@atlantis-sa.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

ď�§ pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;

ď�§ pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;

ď�§ pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;

ď�§ akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;

ď�§ zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

ď�§ wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantis-sa.pl.

5) Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki tj. na dzień 09.06.2010 roku.

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki

7) Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atlantis-sa.pl.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki nie występuje możliwość uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 lok. C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 09.06.2010 roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w 10.06.2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie, w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu - na podstawie akcji złożonych w Spółce, a w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela - na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnieni z akcji imiennych, ktoĚ�rym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku przekazuje treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2010r. o godz.11.00

Projekt

Uchwała nr 1/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 składające się z:

a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.059.002,94 PLN ( milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 94/100 )

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego zysk brutto w kwocie 639.137,42zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ),

c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę ( 1.052.137,42zł ),

d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 3.710,64 PLN ( trzy tysiące siedemset dziesięć złotych 64/100),

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą

w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,

b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.,

c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za 2009 ROK

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5/VI/2009

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 8/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 w wysokości 639.137,42 PLN ( sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , w głosowaniu tajnym,:

1) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ią """"", zam. w """, ul. """;

2) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ią """"", zam. w """, ul. """.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12/VI/2010

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku

z dnia 25 CZERWCA 2010 roku

w sprawie

rezygnacji oraz wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , stwierdza wygaśnięcie mandatu :

1) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """;

2) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """.

3) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """.

4) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """.

5) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """.

6) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/i """"", zam. w """, ul. """.

§ 2

Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/i """"".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »