Reklama

LPP (LPP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu LPP SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1.Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

1.1.Data i miejsce:

"Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając w oparciu o przepis art. 398, 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz postanowienie § 28 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2011 r. godzina 10.30 do Gdańska przy ul. Łąkowej 39/44 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

3.Wybór komisji skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie uchwał:

a. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2011 roku,

b.Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,

c.Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2010,

d.Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2010 rok w kwocie 148.871.872,99 zł,

e.Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2010 w kwocie 148.871.872,99 zł,

f.Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2010 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,

6.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2010.

7.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.

8.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

9.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2010.

10.Udzielenie członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

12.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2010.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 24, 25, 26 i 27 ZZW LPP SA z dnia 25 czerwca 2010 r.

14.Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia programu motywacyjnego przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014.

15.Przedstawienie uchwały Zarządu Spółki zawierającej opinię uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii L, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L oraz cenę emisyjną akcji i nieodpłatny charakter warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

16.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i wyłączenia prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu.

17.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego.

18.Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej LPP SA z tytułu pełnionych funkcji.

20.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 51 Statutu Spółki:

"

§ 51

1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 242.500 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a.106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,

b.15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (a), jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.

3.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2010 roku.

4.Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

5.Prawo do objęcia akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

6.Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 51 ust. 3.

7.Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 30.09.2013 roku."

Dotychczasowe brzmienie §22 Statutu Spółki:

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie

następujących czynności:

1.Nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.Przejmowanie zobowiązań osób trzecich.

3.Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części.

4.Nabycie i zbycie zakładów i filii Spółki.

5.Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki.

6.Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.

7.Wszelkie operacje związane z papierami wartościowymi.

Proponowane brzmienie § 51 Statutu Spółki:

"§ 51

1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 255.100 zł (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

a.106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,

b.21.300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.

2.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (a), jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.

3.Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2011 roku.

4.Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

5.Prawo do objęcia akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostatnie oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

6.Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 51 ust. 3.

7.Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku."

Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:

"Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1.Nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości.

2.Przejmowanie zobowiązań osób trzecich.

3.Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części.

4.Nabycie i zbycie zakładów i filii Spółki.

5.Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki.

6.Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.

7.Nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów w każdym wypadku"

2.Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

W granicach zakreślonych przepisami Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą składać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@lpp.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza.

Wraz z dokumentami przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w oryginale w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane (przekonwertowane) do formatu "PDF".

3.Prawa akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad walnego zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał

3.1.Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2011 roku. Żądanie to może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej. Do żądania składanego zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej należy dołączyć kopię świadectwa depozytowego oraz dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej.

3.2.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej, bądź w formie pisemnej. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej, a do zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej kopie dokumentów, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

4.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4.1.Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inwestor.lpp.com.pl.

4.2.Sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

(a)Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@lpp.com.pl. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefon i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

(b)Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa), z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawa (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną (zgodnie z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego), akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania w jego imieniu.

(c)Zasady opisane w pkt 4.2 lit. (b) powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną do odwołania pełnomocnictwa.

(d)Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(e)Wyczerpanie obowiązków przewidzianych w pkt 4.2 lit. (b) powyżej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu określonych w rzeczonym punkcie dokumentów służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

4.3.Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 lit. (a) i (b), Spółka podejmuje czynności w celu sprawdzenia, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 4.2 lit. (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 4.2 lit. (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwa udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Spółka jest uprawniona do skomunikowania się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza w wykonaniu pkt 4.2 lit. (a) lub za pomocą zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 4.2 lit. (a), (b) i (d) nie wiążą Spółki.

4.4.Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Spółki lub jej pracownikowi

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządy Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki LPP SA w Gdańsku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takich przypadkach wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w poprzedzającym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

5.Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną bądź przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8.Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w przepisie art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest dzień 11 czerwca 2011 roku ("Dzień Rejestracji").

9.Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406š § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 18 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2011 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą tylko Ci akcjonariusze, którzy:

(a)byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (11 czerwca 2011 r.) i 

(b)zwrócili się - nie wcześniej niż w dniu 18 maja 2011 r. i nie później niż w dniu 13 czerwca 2011 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10.Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 w godzinach od 9.00 do 15.00 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2011 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami art. 4063 § 7 i § 8 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 17-24 czerwca 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44, od poniedziałku do piątku, będzie istniała możliwość pobrania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

11.Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały - uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki - www.inwestor.lpp.com.pl, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Załączniki:

Plik;Opis
Dariusz Pachla - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | LPP SA | zgromadzenie | Emitent | LPP SA | akcjonariusze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »