Reklama

ZPUE (PUE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2012 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZPUE Spółka Akcyjna we Włoszczowie, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki,

we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 79 c, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.

Reklama

3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności ZPUE S.A. w 2011 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2011 r.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 r.

8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2011.

9. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZPUE S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 r.,

b. zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.,

c. podziału zysku,

d. udzielenia członkom Zarządu ZPUE S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

f. wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

g. zmiany Statutu ZPUE S.A.,

h. powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Projektowane zmiany Statutu:

Statut Spółki zostanie zmieniony, w ten sposób, że:

1) Uchyla się § 3 ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 600 000 (sześćset tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.

3) Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji."

i nadaje się im nowe brzmienie:

"2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 100 000 (sto tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu ubiegłego roku obrotowego Spółki.

3. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela, a także obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, oraz warranty subskrypcyjne."

2) Skreśla się § 3 ust. 7, 8 i 9 zaś dotychczasowy ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 7.

3) Skreśla się § 3a

4) W § 8 ust. 2 dopisuje się punkt q) w brzmieniu:

"q. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych."

5) W § 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i zbywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."

6) Uchyla się § 9 ust. 1 w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków

wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."

i nadaje się im nowe brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok."

7) Uchyla się § 9 ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych,

w szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu na okres powyżej 6 miesięcy Rada Nadzorcza może powołać w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej."

8) Dotychczasowy § 9 ust. 2 i 3 otrzymuje nowe oznaczenie, odpowiednio ust. 3 i 4.

9) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, począwszy od Rady Nadzorczej czwartej kadencji."

10) w § 9 dodaje się ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu:

"5. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie może wypełniać swojej funkcji z przyczyn niezależnych,

w szczególności śmierci, rezygnacji bądź innego powodu, przez okres powyżej 6 miesięcy, co spowodowałoby obniżenie składu Rady Nadzorczej poniżej minimum wskazanego w § 9 ust.1, Rada Nadzorcza może powołać

w to miejsce w drodze kooptacji nowego Członka Rady Nadzorczej."

6. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

7. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 9 ust. 6, jak również w zakresie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu, Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany przekazać Zarządowi Spółki po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w czasie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie."

11) Uchyla się § 11 ust. 2 pkt a) i b) w brzmieniu:

"a. wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych

i kapitałowych w granicach powyżej 10 % opłaconego kapitału zakładowego,

b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 10 %

opłaconego kapitału zakładowego,"

i nadaje się im nowe brzmienie:

"a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych i kapitałowych w granicach powyżej 50 % opłaconego kapitału zakładowego,

b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej 50 % opłaconego kapitału zakładowego,"

12) W § 11 ust. 2 dopisuje się pkt j) w brzmieniu:

"j) ustalenie jednolitego Statutu Spółki."

13) Uchyla się § 12 ust. 1 i 4 w brzmieniu:

"1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli

w Radzie Nadzorczej uczestniczą dwie osoby lub głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos prezesa Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może zlecić jednemu albo kilku jej członkom wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, lub konkretnych czynności nadzorczych. Tak wyznaczonym osobom Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy wynagrodzenie, walne zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie radzie nadzorczej. Rada Nadzorcza może zlecić jej członkowi wykonywanie funkcji zarządzania przez okres do wypełnienia składu Zarządu. Tak wyznaczonemu członkowi określi wynagrodzenie oraz formę zatrudnienia."

i nadaje się im nowe brzmienie:

"1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów. Jeżeli głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos prezesa Rady Nadzorczej.

4. Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych bądź delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych ma prawo uczestniczenia

w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym."

14) Uchyla się § 13 w brzmieniu:

"Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu ) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok."

i nadaje się mu nowe brzmienie:

"Zarząd składa się z 1 do 5 (jeden do pięciu ) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu powoływani są

na wspólną kadencję począwszy od Zarządu piątej kadencji."

15) Uchyla się § 14 ust. 2 w brzmieniu:

"2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta, względnie jednego członka Zarządu i pełnomocnika."

i nadaje się mu nowe brzmienie:

"2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta."

16) W § 14 dopisuje się ust. 3, 4 i 5 w następującym brzmieniu:

"3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

4. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 14 ust. 3, jak również w zakresie udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu, Członek Zarządu jest zobowiązany przekazać Radzie Nadzorczej po powołaniu na członka Zarządu, a także w czasie pełnienia funkcji, o ile okoliczności te uległy zmianie.

5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza poweźmie wiadomość, że członek Zarządu Spółki naruszył zakaz określony przepisem § 14 ust. 3, podejmuje czynności mające na celu odwołanie takiego członka Zarządu."

17) Uchyla się § 17 w brzmieniu:

"1. Spółka tworzy następujące kapitały:

a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe na pokrycie wartości nominalnej akcji oraz wartość aportów wniesionych na pokrycie akcji,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe,

d) fundusze celowe.

2. O szczegółowych zasadach dysponowania funduszami decyduje Zarząd."

i nadaje się mu nowe brzmienie:

"Spółka tworzy następujące kapitały:

a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty gotówkowe oraz aporty wniesione na pokrycie wartości nominalnej akcji,

b) kapitał zapasowy,

c) kapitały rezerwowe,

d) fundusze celowe."

18) Uchyla się § 19 w brzmieniu:

"Akcje mogą być umorzone:

1. dobrowolnie w drodze nabycia akcji przez Spółkę:

a) za wynagrodzeniem przysługującym akcjonariuszowi, określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia,

b) bez wynagrodzenia, z możliwością przyznania świadectw użytkowych.

2. poprzez oświadczenie akcjonariusza złożone Zarządowi Spółki o dobrowolnym umorzeniu akcji bez wynagrodzenia. Oświadczenie to zobowiązuje Zarząd do podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

3. 1). przymusowo bez zgody akcjonariusza na wniosek Zarządu:

a) jeżeli akcjonariusz działa na szkodę Spółki,

b) jeżeli akcjonariusz nie wykonuje nałożonych na niego przez przepis prawa, Statut, uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obowiązków.

2). Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie umorzenia przymusowego powinna określić wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi,

3). Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza powinna nastąpić w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały.

4. Źródłem sfinansowania umorzenia akcji mogą być:

a) majątek Spółki,

b) czysty zysk.

5. Umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały, jeżeli Kodeks spółek handlowych lub uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej."

i nadaje się mu nowe brzmienie:

"1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia."

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej jako "Walne Zgromadzenie" lub "WZ")

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień przypadający na 16 dni kalendarzowych przed datą WZ Spółki ("Dzień Rejestracji"), tj. w dniu 4 czerwca 2012 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które:

a. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 4 czerwca 2012 r., oraz

b. zwróciły się - nie wcześniej niż na 26 dni przed datą WZ Spółki, tj. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW S.A.) zgodnie

z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa, w Biurze Zarządu Spółki, w godzinach od 7.00 do 15.00 na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail:

inwestor@zpue.pl. W celu identyfikacji akcjonariusza do wskazanego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu;

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza

na WZ,

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Wszystkie wskazane wyżej dokumenty przesyłane do ZPUE S.A. drogą elektroniczną powinny być zeskanowane

do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie oraz dostarczone na adres e-mail inwestor@zpue.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 30 maja 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: inwestor@zpue.pl.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia,

tj. do dnia 2 czerwca 2012 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki inwestor@zpue.pl. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.zpue.pl.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z uprawnionych akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba,

że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw

z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia

na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie Spółki www.zpue.pl.

Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie przeprowadzona poprzez:

a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych, przesłanych wraz z formularzem,

b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.

W przypadku wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. Potwierdzenie udzielenie pełnomocnictwa zostanie przesłanie zwrotnie na wskazany przez akcjonariusza adres e-mail.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.zpue.pl wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje

Dokumentacja Walnego Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl w zakładce "Walne Zgromadzenie" oraz w siedzibie Spółki w pod adresem ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa. Od dnia 13 czerwca 2012 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.zpue.pl.
Stanisław Toborek - Członek Zarządu
Katarzyna Kusa - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »