Reklama

DELKO (DEL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23.06.2015 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23. czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).

Reklama

Porządek obrad:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) przedstawienie przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,

8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2014, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014,

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014,

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku 2014;

12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014,

13) podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku;

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 roku,

15) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonanych obowiązków w 2014 roku,

16) zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej,

17) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;

18) wolne wnioski;

19) zamknięcie obrad.

Sposób uzyskania informacji:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2014 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również przez okres trzech dni powszednich przed dniem odbycia WZA będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona nieodpłatnie w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce relacje Inwestorskie "WZ”.

Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:

- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na WZA.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28Leszek WójcikWiceprezes Zarządu
2015-05-28Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »