Reklama

ALCHEMIA (ALC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. na dzień 21 czerwca 2013 r. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alchemia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, 00 – 842 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000003096 (dalej zwana: ALC) działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., dalej zwana: KSH) w zw. z art. 4021 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu ALC zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 r. na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALC (dalej zwane: ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9.

Reklama

Planowany porządek obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alchemia S.A. za rok 2012.

7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alchemia S.A. za rok 2012.

8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2012.

9) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2012.

10) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012.

11) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 2012 .

14) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Alchemia S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Alchemia S.A

15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH.

16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

17) Wolne wnioski.

18) Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 5 czerwca 2013 r.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Alchemia S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie ALC w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, w godzinach 9.00 – 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 18-20 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz ALC może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres spółki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@alchemiasa.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 45 minut przed rozpoczęciem obrad.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALC mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi ALC nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres ALC) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej ALC: wz@alchemiasa.pl

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać ALC w postaci pisemnej (wysłane na adres ALC) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej ALC: wz@alchemiasa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy ALC.

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu z ZWZ ALC lub w postaci elektronicznej. ALC od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić ALC przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do ALC swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których ALC będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

ALC podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia ALC o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec ALC.

Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: wz@alchemiasa.pl najpóźniej do godziny rozpoczęcia Zgromadzenia.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i ALC nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Członek Zarządu ALC i pracownik ALC mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia ALC nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej ALC od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402³ §1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej ALC dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej ALC niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Spółki ALC oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej ALC pod adresem: http://www.alchemiasa.pl

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@alchemiasa.pl.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-22Rafał RegulskiWiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Finansowych
2013-05-22Małgorzata SochockaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »