Reklama

ALTA (AAT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTA S.A.

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000149976 (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”) oraz art. 9 ust.2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2015 r., na godz. 12:00, w miejscowości Siewierz pod adresem Chmielowskie 1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("WZA”).

Reklama

I.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania;

7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącego podziału zysku, oraz informacji Rady Nadzorczej o stanie finansowym Spółki;

8.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;

b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2014;

c)przeznaczenia zysku za 2014 rok;

d)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,

e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku;

f)zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, które miało miejsce w dniu 2 grudnia 2014 roku poprzez dokooptowanie nowego członka Rady Nadzorczej w trybie art. 14 ust. 8 Statutu Spółki – Pana Adama Parzydeł, w związku z rezygnacją Pana Erwina Plichcińskiego;

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TUP Spółka Akcyjna dotyczących przyjęcia programu motywacyjnego III, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych;

10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych skierowanej do Prezesa Zarządu Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zw. z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki;

12.Zamknięcie obrad.

II.Informacje dla Akcjonariuszy:

a)Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu:

Dzień rejestracji uczestnictwa na WZA przypada na 16 dni przed datą WZA, tj. na dzień jest dzień 2 czerwca 2015 r. ("Dzień Rejestracji”).

b)Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu:

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestniczenia w WZA mają, stosownie do art. 406(1) KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu w dniu 2 czerwca 2015 r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Osoby uprawnione ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w celu skorzystania z prawa uczestnictwa, powinny złożyć, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA, tj. nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2015 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 czerwca 2015 r. podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Zaleca się akcjonariuszom pobranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu WZA.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA na podstawie dokumentów akcji na okaziciela lub zaświadczeń dotyczących tego rodzaju akcji oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - KDPW. Wykaz przekazany przez KDPW, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA ("Lista Akcjonariuszy”), sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 KSH, zostanie wyłożona do wglądu w Sekretariacie Spółki przy ul. Bonifraterskiej 17 w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15-17 czerwca 2015 roku w godz. od 9.00 do 17.00.

Akcjonariusz Spółki może przeglądać Listę Akcjonariuszy w ww. miejscu i czasie oraz żądać odpisu Listy Akcjonariuszy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może również żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana lub może żądać wysłania odpisu listy akcjonariuszy pocztą konwencjonalną. Żądanie powinno być sporządzone w formie elektronicznej w formacie ".pdf”, ".jpg”, ".doc” lub ".tiff” i przesłane na adres walnezgromadzenie@altasa.pl lub wysłane faksem na nr +48 22 721 38 57. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu.

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA.

c)Miejsce i sposób zapoznania się z dokumentacją i uchwałami przedstawianymi Walnemu Zgromadzeniu:

Zgodnie z art. 402(3) § 1 KSH, pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona WZA oraz projekty uchwał zostaną, od dnia zwołania WZA, zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.altasa.pl. oraz w Siewierzu, ul. Chmielowskie 1, w godzinach od 9:00 do 17:00. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem WZA, będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące WZA na stronie internetowej Spółki pod adresem www.altasa.pl.

d)Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące WZA udostępnione są na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.altasa.pl.

e)Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ po ogłoszeniu o zwołaniu WZA wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres miejsca Walnego Zgromadzenia ALTA S.A. ul. Chmielowskie 1, 42-470 Siewierz lub na wskazany adres e-mail: walnezgromadzenie@altasa.pl lub faxem na numer +48 22 721 38 57, nie później niż w chwili zarządzenia głosowania. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Głos akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez akcjonariusza. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania.

Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu. Złożenie sprzeciwu drogą korespondencyjną jest równoznaczne ze zgłoszeniem żądania zaprotokołowania sprzeciwu przez akcjonariusza obecnego na WZA i uprawnia do zaskarżenia uchwały WZA. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na WZA.

f)Możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

g)Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

h)Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. do dnia 28 maja 2015 roku. Wniosek powinien zostać złożony w formie pisemnej, na adres: ALTA S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@altasa.pl lub faxem na nr +48 22 721 38 57. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały, dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA, w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie osiemnastu dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 31 maja 2015 roku) ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

i)Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać Spółce projekty uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Stosowny wniosek powinien zostać zgłoszony Zarządowi Spółki na piśmie, na adres: ALTA S.A. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: walnezgromadzenie@altasa.pl lub faxem na nr +48 22 721 38 57. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot imienne świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej, pod adresem: http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.

j)Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH podczas obrad WZA każdy z akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

k)Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważności tego pełnomocnictwa oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na WZA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, (z zastrzeżeniem, iż stosownie do art. 412(2) § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone). Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki, posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Taki pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, z możliwością wykorzystania formularzy umieszczonych pod adresem http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, w tym udzielonego na formularzach dostępnych na stronie http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/ należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres mailowy: walnezgromadzenie@altasa.pl lub faxem na numer +22 721 38 57. Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa dalszemu pełnomocnikowi, należy przedłożyć nieprzerwany ciąg pełnomocnictw wraz z dokumentami wskazującymi na upoważnienie do działania w imieniu wcześniejszych pełnomocników.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać, jako załącznik w formacie ".pdf”, ".jpg”, ".doc” lub ".tiff”:

i.w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, jako mocodawcy,

ii.w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną -kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

W celu identyfikacji pełnomocnika Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania okazania przez pełnomocnika przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

i.w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, i pełnomocnictwa – jeśli nie zostało wcześniej dostarczone.

ii.w przypadku pełnomocnika akcjonariusza będącego o sobą prawną – oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, odpisu z właściwego rejestru, w którym dany akcjonariusz, będący osobą prawną jest zarejestrowany.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, udostępnione są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: http://www.altasa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-22Robert Jacek MoritzPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »