Reklama

FERRUM (FER): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 9 maja 2012 roku. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402[1], art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych i art. 22 ust. 22.2 Statutu Spółki oraz wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2012 roku, które odbędzie się w siedzibie Spółki (Stołówka Zakładowa) przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach. Początek obrad: godz. 11:00.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Wyborczej.

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

9. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

10. Rozpatrzenie rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.

11. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.

12. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, Sprawozdań finansowych za 2011 rok oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego /podziału zysku / pokrycia straty / za 2011 rok.

13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2011 rok.

14. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości.

15. Informacja Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącego realizacji skupu akcji własnych.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego Sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 roku.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie / podziału zysku / pokrycia straty / netto za 2011 rok.

21. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

22. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Zakładu Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. służebności gruntowej na działce o numerze ewidencyjnym 20/28, objętej księga wieczystą KA1K/00049887/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych oraz na działce o numerze ewidencyjnym 20/24 objętej księgą wieczystą KA1K/00106112/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód Wydział XI Ksiąg Wieczystych,

24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania zasadności gospodarczej zawarcia przez "FERRUM" S.A. ze spółką Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.S. z siedzibą w Turcji "umowy na dostawę rur izolowanych o większej wartości", o której mowa w raporcie bieżącym nr 85/2011.

25. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej kwot wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A. w 2011 roku na usługi rzeczoznawcze, doradcze, prawne, podatkowe, prawno-podatkowe, księgowe i audytorskie.

26. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, na koszt "FERRUM" S.A., do zbadania celowości i zasadności gospodarczej wydatków poniesionych przez "FERRUM" S.A w latach 2010-2011 dotyczących połączenia "FERRUM" S.A. z podmiotem(-ami) trzecimi.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami,

28. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,

29. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 9 maja 2012roku, posiadają prawo do:

1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

2/ zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego,

3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4/ uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania praw głosu z akcji. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie; powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika może zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl;

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku, zgodnie z art.406[1] §1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 23 kwietnia 2012 roku.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje ponadto, że:

1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 9 maja 2012 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd "FERRUM" S.A. w Katowicach informuje, że zgodnie z art.406[1] §1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "FERRUM" S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Zgodnie z art. 406[3] § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 lutego 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 24 kwietnia 2012 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, "FERRUM" S.A. ustali listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 4, 7, 8 maja 2012 roku Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 9 maja 2012 roku, mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A., które zostało zwołane na dzień 9 maja 2012 roku, Spółka udostępnia na stronie internetowej pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne zgromadzenie.

Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Grzegorz Szymczyk - Prezes Zarządu
Marek Królik - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »