Reklama

BARLINEK (BRK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Barlinek SA na 22 czerwca 2011 roku - raport 10

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Barlinek SA z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 w zw. z art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 czerwca 2011 roku na godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Kielcach przy Al. Solidarności 36.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie listy obecności i stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "Barlinek" S.A. w roku 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej "Barlinek" S.A. w roku 2010, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;

II. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;

III. pokrycia straty;

IV. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

ZGODNIE Z ART. 402 2 KSH. ZARZĄD PRZEDSTAWIA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Akcjonariusz lub akcjonariusze "Barlinek" S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego "Barlinek" S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi "Barlinek" S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 1 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze "Barlinek" S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać "Barlinek" S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej "Barlinek S.A." w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: wza@barlinek.com.pl najpóźniej dwie godziny przed ogłoszonym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, firmy, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób lub osób upoważnionych do występowania w ich imieniu). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa przesyłana elektronicznie powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia "Barlinek" S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

"Barlinek" S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. "Barlinek" S.A. zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności, odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata).

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia), którego oryginał lub skan (w przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej), zostanie do pełnomocnictwa załączony.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest członek Zarządu "Barlinek" S.A., członek Rady Nadzorczej "Barlinek" S.A., likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od "Barlinek" S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. W niniejszym przypadku pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiadanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut "Barlinek" S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 6 czerwca 2011r. ("Dzień Rejestracji")

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami "Barlinek" S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji "Barlinek" S.A. na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 7 czerwca 2011 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

"Barlinek" S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami "Barlinek" S.A. w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 6 czerwca 2011 roku oraz zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 26 maja 2011 r. i nie później niż w dniu 7 czerwca 2011 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie "Barlinek" S.A. pod adresem Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, tj. w dniach od 17 czerwca 2011 roku do 21 czerwca 2011 roku.

Akcjonariusz "Barlinek" S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania lub urządzenia do elektronicznego oddawania głosu bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Warunki dostępu do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej "Barlinek" S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402 3 § 1 KSH.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej "Barlinek" S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej "Barlinek" S.A. niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu przez Spółkę.

Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Barlinek" S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.barlinek.com.pl w sekcji: Relacje Inwestorskie / WZA. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@barlinek.com.pl Ewentualne ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ze Spółką, leży po stronie Akcjonariusza.

W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1,3,7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Załączniki:

Plik;Opis

BARLINEK SA OGŁOSZENIE WZA 22.06.2011.pdf;

BARLINEK SA PROJEKTY UCHWAŁ WZA 22.06.2011.pdf;

Barlinek SA FORMULARZ pełnomocnictwa ZWZA.pdf;

Barlinek SA FORMULARZ wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika ZWZA 22.06.2011.pdf;

Barlinek SA liczba akcji i głosów na dzień ogłoszenia ZWZA.pdf;


Paweł Wrona - Prezes Zarządu
Wioleta Bartosz - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »