Reklama

MDIENERGIA (MDI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399, art. 402, art. 402š oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Zeneris NFI S.A., które odbędzie się w dniu 18 października 2010 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 7.

Reklama

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Sporządzenie listy obecności.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 r. oraz wniosku zarządu co do przeznaczenia zysku za 2009 rok.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. w 2009 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku.

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 r.,

c) przeznaczenia zysku za 2009 rok,

d) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2009 r.,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BBI Zeneris NFI S.A. za 2009 r.,

f) udzielenia absolutorium Członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.

13. Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Funduszu.

14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BBI Zeneris NFI S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji BBI Zeneris NFI S.A. na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. i nie później niż w pierwszym dniu po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

BBI Zeneris NFI S.A. zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które były akcjonariuszami w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 października 2010 r. oraz zwróciły się w odpowiednim terminie do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Paderewskiego 7, na 3 dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Żądanie winno być zgłoszone w formie pisemnej na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w Sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

Dokumentacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki powinna być kierowana na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczania określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris NFI S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BBI Zeneris NFI S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 27 września 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Żądanie powinno wskazywać adres do korespondencji z Akcjonariuszem zgłaszającym żądanie.

Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą kierować zgłoszenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl. Do żądania powinny zostać dołączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.

Ponadto każdy z akcjonariuszy może w trakcie trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące poszczególnych spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym jeśli pełnomocnictwo udzielone zostaje w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu takiego pełnomocnictwa. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo zostać przesłane do spółki drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@bbizeneris.pl.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej spółki pod adresem www.bbizeneris.pl w zakładce Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie.

Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

BBI Zeneris NFI S.A. nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Dniem Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BBI Zeneris NFI S.A. jest dzień 2 października 2010 r. ("Dzień Rejestracji").
Robert Bender - Prezes Zarządu
Marek Perczyński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »