Reklama

BOMI (BMI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

Raport bieżący nr 22/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088823 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402 (1) § 1 i 2 k.s.h. i art. 402 (2) k.s.h. zwołuje na dzień 21 czerwca 2011 roku na godzinę 13.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOMI z następującym porządkiem obrad:

1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2010.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej BOMI oraz sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2010.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BOMI za rok 2010.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2010 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PPH Bomi S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych celem ich umorzenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 280.300 (słownie: dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu) akcji własnych Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

"Uchwała Nr ......z dnia 21 czerwca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A.

W sprawie: zmiany Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 w zw. z art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 12 ust. 7 Statutu Spółki oraz w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr ............. z dnia 21 czerwca 2011 roku o umorzeniu 280.300 (słownie: dwustu osiemdziesięciu tysięcy trzystu) akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr ............. z dnia 21 czerwca 2011 roku o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zmienić treść Statutu Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 1 posiadający dotychczas następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 3.945.866,80 zł ( słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 80/100 ) złote i dzieli się na 39.458.668 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160; i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120; j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.

k) 596.948 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do numeru 39.458.668."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 3.917.836,80 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści sześć 80/100) złote i dzieli się na 39.178.368 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Na kapitał zakładowy składają się akcje z pośród następujących emitowanych serii akcji:

a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160; h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160; i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120; j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720.

k) 596.948 akcji serii N czternastej emisji obejmujących akcje od numeru 38.861.721 do numeru 39.458.668."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

15. Zakończenie Obrad.

I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi BOMI S.A. nie później, niż 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31.05.2011 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 3 czerwca 2011 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia.

III. Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

IV. Akcjonariusz będący osoba fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy walne@bomi.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BOMI S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Statut BOMI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 5 czerwca 2011 r. (record date). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji BOMI S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

IX. Zarząd BOMI S.A. podkreśla, iż do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2011 r. uprawnione będą osoby, które:

1) były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 5 czerwca 2011 r. oraz te, które:

2) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2011 r. i nie później niż w dniu 6 czerwca 2011 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 (Biuro Zarządu Spółki) w dniach 16, 17 i 20.06.2011 r. w godz. 08.30 - 15.30. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające fakt bycia Akcjonariuszem Spółki.

XI. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BOMI S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BOMI S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XII. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz dokumentacja z nim związana dostępne są na stronie internetowej www.bomi.pl

Korespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walne@bomi.pl

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ BOMI 21.06.2011.pdf;Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

wzor_pelnomocnictwa_walne.rtf;Wzór pełnomocnictwa

wzor_wniosek_o_zmiane_porzadku_obrad.rtf;Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad

wzor_wniosek_o_zmiane_uchwaly_w_porzadku_obrad.rtf;Wzór wniosku o zmianę uchwały w porządku obrad


Andrzej Kraszewski - Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Wojciechowska - Prokurent

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Bomi SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »