CNT (CNT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki - raport 25

Raport bieżący nr 25/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej "Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ”) na dzień 13 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:30 w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z działalności za rok 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

13. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał ZWZ, Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2016 oraz pozostałe sprawozdania Rady Nadzorczej CNT w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z dokumentacją, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. zwołanemu na dzień 13 czerwca 2017 roku, zostały również zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Jednocześnie Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki jak i treść projektowanych zmian, których przyjęcie przewidziane jest w ramach pkt 10 planowanego porządku obrad:

dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,

10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,

11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,

12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,

16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,

17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,

18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,

19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,

20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,

21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,

22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,

25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,

26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,

27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,

28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,

35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

– PKD 72.19.Z.

37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10 Z,

39)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

– PKD 61.20 Z,

40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30 Z,

41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90 Z,

42) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01 Z,

43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02 Z,

44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03 Z,

45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09 Z,

46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11 Z,

47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99 Z,

48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z,

49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,

50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z,

51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z,

52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z,

53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z,

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,

55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,

56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,

57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,

58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z,

59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z,

60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

– PKD 39.00 Z,

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z,

62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z,

63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z.

proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej, usługowej, handlowej oraz naukowo – badawczej, w kraju i za granicą, a w szczególności:

1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków – PKD 08.11.Z,

2) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z,

3) Naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z,

4) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z,

5) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11.Z,

6) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z,

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,

8) Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z,

9) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD 42.12.Z,

10) Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,

11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z,

12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z,

13) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – PKD 42.91.Z,

14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z,

15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z,

16) Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z,

17) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – PKD 43.13.Z,

18) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z,

19) Tynkowanie – PKD 43.31.Z,

20) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z,

21) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z,

22) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z,

23) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z,

24) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z,

25) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,

26) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z,

27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,

28) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z,

29) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z,

30) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,

31) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,

32) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z,

33) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,

34) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z,

35) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B,

36) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

– PKD 72.19.Z.

37) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,

38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – PKD 61.10 Z,

39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

– PKD 61.20 Z,

40) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej – PKD 61.30 Z,

41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – PKD 61.90 Z,

42) Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01 Z,

43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02 Z,

44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03 Z,

45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.09 Z,

46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11 Z,

47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99 Z,

48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 20.59 Z,

49) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11 Z,

50) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12 Z,

51) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13 Z,

52) Wytwarzanie paliw gazowych – PKD 35.21 Z,

53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22 Z,

54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.11 Z,

55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.12 Z,

56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21 Z,

57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22 Z,

58) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31 Z,

59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32 Z,

60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

– PKD 39.00 Z,

61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75 Z,

62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77 Z,

63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09 Z.

64) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z.

dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu w kraju wskazanym przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

proponowane brzmienie § 12 ust. 2 Statutu Spółki:

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje tej spółki są przedmiotem obrotu lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-17Jacek TaźbirekPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »