Reklama

DYWILAN (DYW): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dywilan SA. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej ("Spółka”) z siedzibą w Łodzi (90-212), przy ul. Sterlinga 27/29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000039384, Nr NIP: 7251486179, Nr REGON: 471550997, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2)Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 10 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 14:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

-sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

-sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

-sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 7.1

§7

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),

2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),

3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),

4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),

5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),

6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),

7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),

8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),

9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),

10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),

11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),

12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),

14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),

15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),

16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),

19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),

24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),

26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),

28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),

49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),

52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).

56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).

Proponowane brzmienie § 7.1

§7

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności spółki jest działalność oznaczona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) kodami, powołanymi poniżej przy poszczególnych przedmiotach działalności, to jest:

1) produkcja przędzy bawełnianej (PKD 13.10.A),

2) produkcja przędzy wełnianej (PKD 13.10.B),

3) produkcja przędzy z włókien chemicznych (PKD 13.10.C),

4) produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici (PKD 13.10.D),

5) produkcja tkanin bawełnianych (PKD 13.20.A),

6) produkcja tkanin wełnianych (PKD 13.20.B),

7) produkcja tkanin z włókien chemicznych (13.20.C),

8) produkcja pozostałych tkanin (PKD 13.20.D),

9) produkcja dzianin metrażowych (PKD 13.91.Z),

10) produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.92.Z),

11) produkcja dywanów i chodników (PKD 13.93.Z),

12) produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (PKD 13.96.Z),

13) produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 13.99.Z),

14) produkcja pozostałej odzieży wierzchniej (PKD 14.13.Z),

15) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z),

16) produkcja pozostałych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),

17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),

18) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (PKD 28.94. Z),

19) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),

20) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),

21) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),

22) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),

23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11.Z),

24) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

25) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),

26) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

27) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),

28) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),

29) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),

30) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),

31) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),

32) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

33) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

34) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),

35) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),

36) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),

37) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),

38) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),

39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

40) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

41) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

42) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

43) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),

46) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

48) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z),

49) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),

50) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),

51) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),

52) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),

53) niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),

54) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),

55) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).

56) wykończanie wyrobów włókienniczych (PKD 13.30.Z).

57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)

58) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

59) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z)

11. Zamknięcie obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie/wza.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-13Piotr JakubiakPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »