Reklama

FARMACOL (FCL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259),

Reklama

podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 11 czerwca 2013 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A., które rozpocznie się o godzinie 10: 00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2012 roku,

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2012 rok,

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2012 roku,

11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012,

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

13. Wyrażenie zgody na przystąpienie przez Zarząd Spółki do przygotowania Programów opcji menedżerskich w Grupie Kapitałowej Farmacol.

14. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 12 czerwca 2013 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2013 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji na okaziciela mających postać dokumentu, złożonych w spółce w sposób i w terminie wskazanym wyżej oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w biurze zarządu

w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 25-27 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 24 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu

z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.

Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy

ul. Rzepakowej 2.

Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.............................

2.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 719 672 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie 86 199 tys. zł,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku

- do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 87 005 tys. zł,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku

do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 155 947 tys. zł,

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 934 126 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje, całkowity dochód w kwocie

114 701 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 112 906 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190 084 tys. zł,

- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w okresie od dania 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2012.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 86 198 692,84 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 84/100) przeznaczyć na:

1. pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 226 481,30 zł. (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 30/100);

2. na kapitał zapasowy w kwocie 84 972 211,54 zł. (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych 54/100).

Uzasadnienie: Odnotowane w ostatnich miesiącach pogorszenie koniunktury gospodarczej, którego efektem jest m.in. przewidywane spowolnienie wzrostu PKB w Polsce, istotnie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Takie niepewne warunki otoczenia premiują podmioty posiadające stabilne podstawy finansowe i zasoby gotówki.

Z tego względu Zarząd Farmacol S.A. proponuję akcjonariuszom przeznaczenie całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto na zwiększenie kapitału zapasowego. Pozostawione w Spółce środki służyć będą dalszej poprawie efektywności funkcjonowania Grupy, finansowaniu niezbędnych inwestycji (m.in. w obszarze IT), a także finansowaniu niezbędnego kapitału obrotowego. Z drugiej strony Zarząd Farmacol S.A. rozpatruje obecną sytuację gospodarczą, jako dobrą okazję do przeprowadzenia atrakcyjnych akwizycji i przejęć innych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży farmaceutycznej, w tym również na rynku detalicznym.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku

(31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Markowi Pielaszkiewiczowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela absolutorium Panu Markowi Pielaszkiewiczowi (Pielaszkiewicz)

z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego kwietnia dwa tysiące dwunastego roku (01-04-2012 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwunastego roku (13-07-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A.

z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku

(31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące dwunastego roku (01-01-2012 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (31-12-2012 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 14 ust. 2 dopisany zostaje pkt k), w brzmieniu "wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę pożyczek, gwarancji i poręczeń, za wyjątkiem pożyczek udzielanych kontrahentom Spółki prowadzącym apteki, mających bezpośredni związek z rozwojem współpracy handlowej z tymi kontrahentami oraz pożyczek udzielanych pracownikom w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

Uzasadnienie: Proponowana zmiana Statutu ma na celu ujednolicenia zasad udzielania pożyczek przez Podmioty Grupy Kapitałowej Farmacol dla Kontrahentów i stosowania jednolitych trybu udzielania pożyczek.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 28 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd Spółki do przygotowania Programów opcji menedżerskich w Farmacol S.A. oraz w spółkach od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych

Walne Zgromadzenie Spółki doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych przez członków Zarządu Spółki lub kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Farmacol S.A. wyraża zgodę na przygotowanie przez Zarząd Spółki programu opcji menedżerskich (dalej też "Program”), w ramach, którego osoby uprawnione wskazane szczegółowo w tym Programie uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki emitowanych w ramach podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, a także wytycznych i założeń dla tego typu programów, które miałyby zostać zrealizowane w spółka od Farmacol S.A. zależnych lub z nią stowarzyszonych.

2. Programem zostaną objęte osoby ("Osoby Uprawnione) wskazane przez Zarząd Spółki lub zarząd odpowiedniej spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej:

• wchodzące w skład organów danej spółki,

• należące do kluczowych członków kadry menedżerskiej danej spółki,

pod warunkiem pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym ze Spółką, spółką od niej zależną lub z nią stowarzyszoną, na podstawie, którego Osoba Uprawniona świadczy usługi na rzecz tych podmiotów lub pełnienia przez tę Osobę Uprawnioną funkcji w organie Spółki lub spółki od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej nieprzerwanie przez okres, co najmniej 2 lat.

Uzasadnienie: Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, przez członków Zarządu Spółki oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki i spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych, pragnie podjąć działania mające na celu przygotowanie odpowiednich programów (dalej "Programy”), określających szczegółowe zasady, tryby, terminy, krąg uprawnionych i warunki po spełnieniu których takie osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia przedmiotowych akcji w określonych spółkach. Celem Programów jest wdrożenie, wzorem innych spółek publicznych, dodatkowych elementów wynagradzania uprawnionych osób w sposób powiązany z własnością akcji w spółkach, dla których pośrednio lub bezpośrednio uprawnione osoby wykonują pracę, świadczą usługi lub są członkami organów zarządczych oraz nadzorczych tych spółek.

Uwzględniając uwarunkowania opisane w zdaniu poprzednim Zarząd Spółki postanowił wystąpić do Walnego Zgromadzenia z propozycją podjęcia uchwały, która udzielałaby mu zgody na przygotowanie odpowiednich Programów, które byłyby przed przystąpieniem do ich realizacji przedmiotem obrad i odrębnych akceptacji Walnych Zgromadzeń odpowiednio Spółki lub spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych.

Podstawa prawna: § 100 ust. 3 i 5 w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-31Andrzej SmugaPrezes Zarządu
2013-05-31Marek MichalskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »