Reklama

FARMACOL (FCL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259),

Reklama

podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 24 czerwca 2014 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A., które rozpocznie się o godzinie 10: 00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2013 roku,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok,

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2013 rok,

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2013 roku,

11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nowej kadencji,

14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402'2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 08 czerwca 2014 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 09 czerwca 2014 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, na podstawie informacji ustalonych w sposób opisany powyżej w zakresie akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz akcji na okaziciela mających postać dokumentu, a także w oparciu o informację otrzymaną od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela, sporządza Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki. . Lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 19-23 czerwca 2014 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 24 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu

z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.

Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy

ul. Rzepakowej 2.

Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą

w Katowicach wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:

.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.............................

2.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 157 809 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 81 679 tys. zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego

o kwotę 81 679 tys. zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku

do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 20 123 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, poddane badaniu biegłego rewidenta,

na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 177 765 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie

125 466 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 126 585 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 31 841 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2013.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 81.678.571,56 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 56/100), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie: niepewna sytuacja geopolityczna w krajach ościennych zwiększa ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co potencjalnie premiować będzie podmioty posiadające stabilne podstawy finansowe oraz zasoby gotówki. Dodatkowo konsolidacja sektora hurtu farmaceutycznego oraz sprzedaży detalicznej, a także silna konkurencja ze strony podmiotów oferujących ten sam, co Grupa zakres usług rodzi konieczność ponoszenia wydatków na poprawę konkurencyjności oferty Grupy oraz potencjalnie może wymagać przeprowadzenia akwizycji, których celem będzie wzmocnienie pozycji Grupy i budowanie dodatkowej wartości dla jej akcjonariuszy. Z tego względu Zarząd Farmacol S.A. proponuję akcjonariuszom przeznaczenie całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto na zwiększenie kapitału zapasowego.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Prezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Smudze

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Andrzejowi Smudze (Smuga) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia dziesiątego lipca dwa tysiące trzynastego roku (10-07-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Sitce

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku

(31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirekerowi

z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia dwunastego sierpnia dwa tysiące trzynastego roku (12-08-2013 r.) do dnia trzynastego lipca dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A.

z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku

(31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (01-01-2013 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzynastego roku (31-12-2013 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencje – będzie liczyła 5 (pięć) osób.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ……………………….

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 24 czerwca 2014 r.

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie………., z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i5 Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 100 ust. 3 i 5 w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Barbara KaszowiczWiceprezes Zarządu
2014-05-28Łukasz GrzesłoWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »