Reklama

FARMACOL (FCL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259),

Reklama

podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 30 czerwca 2017 r. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy S.A., które rozpocznie się o godzinie 9: 00 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2016 rok,

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 roku,

11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nowej kadencji,

14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).

Dniem rejestracji jest 14 czerwca 2017 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 16 czerwca 2017 r.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zarząd Spółki, na podstawie informacji ustalonych w sposób opisany powyżej w zakresie akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz akcji na okaziciela mających postać dokumentu, a także w oparciu o informację otrzymaną od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela, sporządza Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 27-29 czerwca 2017 r.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 30 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu

z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.

Wnioski i oświadczenia, które mogą być przez akcjonariuszy składane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres wz@farmacol.com.pl. Załączniki do takich wniosków, informacji lub oświadczeń powinny mieć format Word lub pdf.

Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2.

Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 30 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie: .............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku,

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku,

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za 2016 rok,

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2016 roku,

11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016,

12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji,

13. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nowej kadencji,

14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera komisję skrutacyjną w składzie:

1.............................

2.............................

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 pkt 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 952 396 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku

do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie 30 182 tys. zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego

o kwotę 30 303 tys. zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku

do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych

o kwotę 61 482 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce rachunkowości) oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

Po wcześniejszym rozpatrzeniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Farmacol" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, poddane badaniu biegłego rewidenta, na które składa się:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2 829 198 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity dochód w kwocie

128 422 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 128 985 tys. zł,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy

od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 104 695 tys. zł,

e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: podziału zysku za rok 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 30 182 028,20 zł (słownie: trzydzieści milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 20 groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie:

Zarząd Farmacol S.A. proponuje akcjonariuszom przeznaczenie całego wypracowanego przez Spółkę zysku netto na zwiększenie kapitału zapasowego.

Środki finansowego zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie inwestycji związanej z budową nawowego magazynu oraz budynku biurowo-administracyjnego

w Katowicach.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Kaszowicz

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Kamilowi Kirkerowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela absolutorium Panu Kamilowi Kirkerowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku

(01-01-2016 r.) do dnia dwudziestego siódmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku

(27-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Piekarzowi

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Piekarzowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu, za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku

(01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku

(31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku (01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A.

z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku

(01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku

(31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 1 lit c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą

w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego roku(01-01-2016 r.) do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (31-12-2016 r.).

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki na nową, trzyletnią kadencje – będzie liczyła ………. osób.

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej ……………………….

UCHWAŁA NR ..........

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Farmacol” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

podjęta w dniu 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia, że za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Członkowie Rady otrzymywać będą wynagrodzenie w kwocie………., z zastrzeżeniem § 13 pkt 5 i 5¹ Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 100 ust. 3 i 5 w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Barbara KaszowiczWiceprezes Zarządu
2017-06-02Ryszard PiekarzCzłonek Zarzadu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »