Reklama

STARHEDGE (SHG): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. działając na podstawie art. 399 § 1, 395 § 1, art. 402 1 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2011r., o godzinie 11:00 w siedzibie BBI Capital NFI w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 28 (00-688 Warszawa, 8 piętro BBI Capital), z następującym porządkiem obrad:

Reklama

Porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, składającego się z:

a) sprawozdania z sytuacji finansowej,

b) sprawozdania z całkowitych dochodów,

c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

d) sprawozdania z przepływów pieniężnych,

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010.

9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.

10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.

11) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

13) Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2010 rok.

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję.

15) Wolne głosy i wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli w dniu 9.05.2011 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:

a) akcjonariusze posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 10.05.2011r. żądać wystawienia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w spółce najpóźniej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 9.05.2011r. i nie odbierać ich przed zakończeniem tego dnia,

c) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie na adres spółki lub elektronicznie na adres e-mail plyta@hardex.pl nie później niż do dnia 4.05.2011r. wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie na adres spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa.

Ponadto każdy akcjonariusz może zgłaszać podczas Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z udzielonego pełnomocnictwa. O ustanowieniu pełnomocnika akcjonariusz zawiadamia spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie na adres spółki lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: plyta@hardex.pl. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać sporządzone na odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną i przesłane w formie skanu dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF. Obligatoryjnie z pełnomocnictwem elektronicznym w formie skanu należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jak również dokumenty potwierdzające tożsamość pełnomocnika i akcjonariusza oraz aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie akcjonariusza i pełnomocnika (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu zameldowania lub zamieszkania, PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, a w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: firmy, siedziby, numeru telefonu, adresu poczty e-mail, oraz nr KRS/REGON i wskazanie organu rejestrowego.) Pełnomocnictwo powinno zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, nazwę spółki, datę i nazwę Walnego Zgromadzenia oraz wskazywać czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia czy też do jego faktycznego zamknięcia. Udzielając pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnej korespondencji w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, należy przedłożyć dokument potwierdzający uprawnienie akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik powinien okazać dokument udzielonego pełnomocnictwa, w tym pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej lub jego odpis, dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną także aktualny odpis z właściwego rejestru i ewentualny ciąg pełnomocnictw. Osoby działające w imieniu akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców.

Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu kart do elektronicznego oddawania i zliczania głosów wydawanych przed Zgromadzeniem uprawnionym do udziału w Zgromadzeniu. Głosowanie jawne może nastąpić również poprzez podniesienie ręki do góry.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wypowiadania się i oddawania głosu podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, formularz do głosowania przez pełnomocnika, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, a także projekty uchwał będą udostępnione na stronie internetowej spółki: www.hardex.pl oraz w siedzibie spółki w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Gubińskiej 63.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - p.o.Prezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Hardex SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »