Reklama

KRAKCHEM (KCH): ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KRAKCHEMIA S.A.

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I.

Reklama

Zarząd KRAKCHEMIA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pilotów 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217348 (zwanej dalej "Spółką”), na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 12.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3.

II.

Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej: zgłoszenie kandydatur, podjęcie uchwały o zamknięciu listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; podjęcie uchwały w przedmiocie wyborów członków ww. komisji.

5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego w szczególności wyniki: (i) oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz (ii) oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015;

8.2. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015;

8.3. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2015;

8.4. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

8.5. Przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015;

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w nowej kadencji;

9.2. Powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;

9.3. Ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

III.

Stosownie do art. 4022 k.s.h. Zarząd podaje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Akcjonariuszowi reprezentującemu co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi KRAKCHEMIA S.A. nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Pilotów 10), lub przesłane w postaci elektronicznej wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: wza@krakchemia.pl .

Akcjonariusz powinien wykazać, że posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, a to w ten sposób, że powinien załączyć do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej należy ponadto wykazać uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu poprzez załączenie aktualnego odpisu z właściwego dla tego podmiotu rejestru.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.

2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki (Kraków, ul. Pilotów 10) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej) projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

3. Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej: http://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularza.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania Spółce zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wza@krakchemia.pl, najpóźniej do 24 czerwca 2016 r., do godz.15:00 czasu polskiego.

W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w walnym zgromadzeniu, przesyła równocześnie na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej:

1) skan świadectwa depozytowego dotyczącego akcji Spółki lub zawiadomienia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki,

2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy,

3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną,

4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej,

5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa).

Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 11 czerwca 2016 r.

9. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. będą miały osoby, które:

a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia będą akcjonariuszami Spółki,

b) w okresie po dniu publikacji niniejszego ogłoszenia a do dnia 13 czerwca 2016 r. złożą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

KRAKCHEMIA S.A. ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

W dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2016 r., w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10), w godzinach od 9.00 do 15.00 wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie KRAKCHEMIA S.A. (Kraków, ul. Pilotów 10) lub na stronie internetowej spółki: http://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

11. KRAKCHEMIA S.A. będzie udostępniała informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.krakchemia.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.

IV.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią _____________.”

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia zamknąć listę kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.”

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie ________________”:

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 652 540,81 złotych;

2. Sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 7 298 822,80 złotych;

3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym

o kwotę 22 527 012,17 złotych;

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 590 166,92 złotych;

5. Noty do sprawozdania finansowego.”

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.”

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.”

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 7 298 822,80 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie ______ osób.”

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej ________.”

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: ________________.”

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić § 3 statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

" § 3

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności spółki jest:

1) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

2) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

3) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

4) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

5) 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

6) 49.41.Z Transport drogowy towarów

7) 52.10.B Magazynowanie i Przechowywanie pozostałych towarów

8) 38.2 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

9) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

10) 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

11) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

12) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana

13) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

14) 23.99 Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nieklasyfikowana

15) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

16) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

17) 16.2 Produkcja wyrobów z drewna oraz z korka, artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

18) 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

19) 47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

20) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

21) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych

22) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

23) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

24) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

25) 43 Roboty budowlane specjalistyczne

26) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

27) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury

28) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

29) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

30) 11.0 Produkcja napojów

31) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

32) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

34) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

35) 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

36) 58 Działalność wydawnicza

37) 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

38) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

39) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

40) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

41) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

42) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

43) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

44) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

45) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

46) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

47) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

48) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

49) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

50) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem

51) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

52) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

53) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

54) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

55) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

56) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

57) 64.91.Z Leasing finansowy

58) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

59) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

60) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

61) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

62) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska

63) 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

64) 90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

65) 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

66) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2016 r.”

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w następujący sposób:

1) pkt. 4.2. lit. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"b) zamknięcie listy kandydatów do komisji skrutacyjnej przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.

2) pkt. 5.3. Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.“

V. Zarząd KRAKCHEMIA S.A przekazuje do wiadomości uzasadnienia projektów uchwał nr 19 i 21, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Uzasadnienie projektu uchwały nr 19 w sprawie zmiany § 3 statutu Spółki

Proponowana zmiana dotyczy opisu przedmiotu działalności Spółki i ma charakter formalny i redakcyjny. Jej celem jest dostosowanie opisu przedmiotu do aktualnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności a także ma związek ze spełnieniem wymogów wynikających z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 1161 z 2014 r.) Projektowana zmiana statutu nie spowoduje faktycznej zmiany przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę

2. Uzasadnienie projektu uchwały nr 21 w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Proponowana zmiana pkt 4.2. lit. b) Regulaminu ma na celu uproszczenie i odformalizowanie procesu wyboru komisji skrutacyjnej zgromadzenia, a to poprzez uchylenie wymogu podejmowania uchwały przez walne zgromadzenie co do zamknięcia listy kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Proponowana zmiana pkt 5.3. Regulaminu ma na celu uwzględnienie zapisów "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” dotyczących udziału członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Walnym Zgromadzeniu. Uchylenie zapisów dotyczących udzielania informacji akcjonariuszom wynika z faktu wyczerpującej regulacji zawartej w tym zakresie art. 428 ksh.

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-31Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2016-05-31Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »