Reklama

MCI (MCI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd MCI Capital S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 19 i 20 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane także "ZWZ”) na dzień 28 czerwca 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie spółki Private Equity Managers S.A., ulica Rondo ONZ 1 (00-124), XXIX p. z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku,

c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,

d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z działalności w 2015 roku,

e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku,

f) podziału zysku Spółki za 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji Spółki serii A1, oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości.

11. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Członków Rady Nadzorczej Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zakończenie obrad.

Z uwagi na planowane zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki niniejszym przedstawia obecną jak również proponowaną treść § 7A, § 14 ust. 5, § 14 ust. 6 pkt 3, § 14 ust. 16, § 14 ust. 18, § 15 ust. 3, § 23 ust.1 Statutu Spółki, dotychczasową treść skreślanych: § 14 ust. 9, § 18 ust. 3, § 23 ust. 2 Statutu Spółki oraz proponowaną treść dodawanych § 14 ust. 21, § 15 ust. 2 lit. n), § 15 ust. 4 Statutu Spółki.

1. § 7A Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

1. Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 13.955.000,00 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) na którą składają się:

1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);

2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;

3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "J”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów);

2) akcje serii "J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii "B” wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej uchwałą 03/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "I”, o wartości nominalnej1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy).

2) akcje serii "I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii "A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 19/ZWZ/2012Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "Z”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);

2) akcje serii "Z” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii G1, obligacji zamiennych serii G2, obligacji zamiennych serii G3, obligacji zamiennych serii G4 lub obligacji zamiennych serii G5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r.

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

1. Łączną wartość nominalna wszystkich warunkowych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki określona jest na kwotę nie wyższą niż 14.055.446,00 zł (czternaście milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych) na którą składają się:

1) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 21/ZWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2008 r., zmienioną Uchwałą nr 04/NWZA/2009 Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 31 lipca 2009 r., którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych);

2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, dokonanego na mocy uchwały Nr 20/ZWZ/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku, którego wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych;

3) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 5.555.000,00 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

4) warunkowe podwyższenie kapitału dokonane na mocy uchwały nr _______ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____________r., którego łączna wartość nominalna została określona na kwotę nie wyższą niż 100.446 zł (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "J”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 8.000.000 (osiem milionów);

2) akcje serii "J” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii "B” wyemitowanych na podstawie uchwały nr 03/NWZA/2008 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 marca 2008 r., zmienionej uchwałą 03/NWZA/2009 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 lipca 2009 r.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "I”, o wartości nominalnej1,00 (jeden) złoty każda w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy).

2) akcje serii "I” obejmowane będą przez uprawnionych posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii "A”, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 19/ZWZ/2012Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2012 roku.

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 3):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "Z”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 5.555.000 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy);

2) akcje serii "Z” obejmowane będą przez uprawnionych obligatariuszy, będących posiadaczami obligacji zamiennych serii G1, obligacji zamiennych serii G2, obligacji zamiennych serii G3, obligacji zamiennych serii G4 lub obligacji zamiennych serii G5 wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 września 2012 r.

5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4):

1) następuje w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii "A1”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 100.446 (sto tysięcy czterysta czterdzieści sześć);

2) akcje serii "A1” obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii "C” emitowanych przez Spółkę.

2. § 14 ustęp 5 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

"Przynajmniej dwóch z członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt II.Z.4. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 albo wskazane w obowiązujących w danym czasie innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek, , których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

3. § 14 ustęp 6 punkt 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

""znacząca wysokość wynagrodzenia ” lub "znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion złotych) rocznie.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

""znacząca wysokość wynagrodzenia dodatkowego” lub "znaczące stosunki handlowe” oznacza odpowiednio wynagrodzenie dodatkowe lub obrót towarami (usługami) o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion złotych) rocznie.”

4. W § 14 Statutu Spółki skreśla się ustęp 9 w następującym brzmieniu:

"Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu.”

5. § 14 ustęp 16 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7 (siedmio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 5 (pięcio) dniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 5 (pięcio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.”

6. § 14 ustęp 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

"W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.”

7. Do § 14 Statutu Spółki dodaje się ustęp 21 w następującym brzmieniu:

"Niepowołanie członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 5, jak również wygaśnięcie mandatów tych członków w trakcie trwania kadencji lub zaprzestanie spełniania przez nich tych kryteriów w trakcie pełnienia mandatu, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.”

8. Do § 15 ustęp 2 Statutu Spółki dodaje się literę n) w następującym brzmieniu:

"wydawanie, na wniosek Zarządu Spółki, zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym, innych niż transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”

9. § 15 ustęp 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

b) ocenę pracy Rady Nadzorczej.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

"Na potrzeby postanowienia ust. 2 lit. n) przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.”

10. Do § 15 Statutu Spółki dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

"Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, o ile zostały one wdrożone w Spółce; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;

b) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

(1) składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,

(2) spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 5,

(3) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,

(4) dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;

c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;

d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo o informację o braku takiej polityki.”

11. W § 18 Statutu Spółki skreśla się ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"Do podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wskazanych

w powyższym paragrafie 15 ust. 2 punkt: i) oraz punkt j) Statutu, pod rygorem nieważności takiej uchwały, wymagane będzie oddanie głosu za podjęciem takiej uchwały przez większość niezależnych członków Rady Nadzorczej.”

12. § 23 ustęp 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu lub w Warszawie.”

- zostaje zastąpiony następującym brzmieniem:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.”

13. Skreśla się § 23 ustęp 2 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

"2. Dopuszczalne jest, aby na podstawie decyzji Zarządu Spółki, akcjonariusze mogli brać udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

a) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając

w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

3. W przypadku podjęcia decyzji o umożliwieniu akcjonariuszom udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd jest zobowiązany poinformować akcjonariuszy, przy wykorzystaniu strony internetowej Spółki, o zakresie w jakim ten udział będzie możliwy oraz o wymogach i ograniczeniach, które są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w celu zapewnienia sprawności obrad oraz bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,

4. Decyzję o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz podejmuje na własne ryzyko i nie może wysuwać roszczeń wobec Spółki z tytułu realizacji swoich praw, o ile nie wystąpiły okoliczności, które w sposób ewidentny wskazują, że ich zaistnienie wynika z niedochowania należytej staranności przez Spółkę w zakresie przygotowania, organizacji i zapewnienia sprawnej i bezpiecznej komunikacji przy zwoływaniu i odbywaniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.”

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 7 czerwca 2016 roku.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i o ile wymaga tego charakter sprawy również projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres Spółki, lub złożyć w jej siedzibie przed upływem oznaczonego terminu. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wza@mci.eu

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając na adres wza@mci.eu, projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem obrad lub spraw, które mają zostać lub zostały wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@mci.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakres, tj. wskazywać ilość akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym te prawa będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i będzie stanowił podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego, adwokata lub notariusza, ewentualnie powinno wynikać z przedstawionego pełnomocnictwa lub z ciągu pełnomocnictw.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na ZWZ.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik lub członek organu lub pracownik spółki zależnej od MCI Management S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielanie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest 12 czerwca 2016 r. (Dzień Rejestracji).

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo do uczestniczenia w ZWZ mają tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji 12 czerwca 2016 r. były akcjonariuszami Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w ZWZ.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż 13 czerwca 2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą osoby, które:

1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2016 r.

2. zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2016 r. i nie później niż w dniu 13 czerwca 2016 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ulica Emilii Plater 53, 00 – 113 Warszawa (WFC), w godzinach od 9.00 do 15.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 24, 25,27 czerwca 2016 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji uprawnień akcjonariusza.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania w miejscu odbycia Zgromadzenia w oznaczonym punkcie rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.mci.pl od dnia zwołania ZWZ zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.mci.pl niezwłocznie po ich otrzymaniu lub sporządzeniu.

W załączeniu projekty uchwał na ZWZ.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-02Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2016-06-02Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »