MERCOR (MCR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 29 czerwca 2010 roku - raport 7

Raport bieżący nr 7/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:

1.1. Data i miejsce:

Zarząd Spółki, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.

Reklama

1.2. Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Odczytanie uchwał:

a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2009 rok.

d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2009.

e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.

g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 r.

h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny.

i) Zarządu w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2010 r.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku 2009.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2009.

10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

17. Zamknięcie obrad.

1.3. Zamierzona zmiana Statutu Spółki:

Na podstawie Art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu i treść projektowanych zmian:

(a) § 8 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą."

proponowane brzmienie:

"2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane."

(b) § 17 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

"Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

proponowane brzmienie:

"Przewidziane prawem ogłoszenia będą publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."

(c) § 11 ust. 4 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie:

"4.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest obowiązany do zwołania takiego posiedzenia tak, aby odbyło się ono w okresie czterech tygodni od dnia złożenia wniosku."

proponowane brzmienie:

"4.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku."

2. Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem

W granicach zakreślonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji, w szczególności mogą składać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej: wza@mercor.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką obciąża akcjonariusza.

Wraz z dokumentami przesyłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w oryginale w języku innym niż język polski, akcjonariusz przesyła ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane (przekonwertowane) do formatu "PDF".

3. Prawa akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad walnego zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał

3.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2010 roku. Żądanie to może zostać złożone na piśmie lub w formie elektronicznej - zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej. Do żądania składanego zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania oraz dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej.

3.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej, bądź w formie pisemnej. Do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej należy dołączyć dokumenty, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej, a do zgłoszenia dokonywanego w formie pisemnej kopie dokumentów, o których mowa w 4.2 lit (b) poniżej.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

4.1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji (posiadające kompetencję do składania oświadczeń woli w jego imieniu) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wymaga udzielenia w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są od dnia zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mercor.com.pl.

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymał od mocodawcy.

4.2. Sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

(a) Akcjonariusze zawiadamiają Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail): wza@mercor.com.pl. W zawiadomieniu akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numer telefon i adres poczty elektronicznej (e-mail) pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również informację odnośnie zakresu pełnomocnictwa, t.j. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

(b) Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła treść (tekst) pełnomocnictwa, z wyłączeniem instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, skan dowodu osobistego lub stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza i pełnomocnika albo skan innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa i pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawa (w rozumieniu art. 33 Kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną (zgodnie z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego), akcjonariusz przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest wpisany lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, a posiadającej zdolność prawną, akcjonariusz przesyła dodatkowo skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub innego dokumentu potwierdzającego fakt istnienia takiego podmiotu i osoby uprawnione do działania w jego imieniu.

(c) Zasady opisane w pkt 4.2 lit. (b) stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa.

(d) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż do godziny 12.00 dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(e) Wyczerpanie obowiązków przewidzianych w pkt 4.2 lit. (b) powyżej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określonych w rzeczonym punkcie dokumentów służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika.

4.3. Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zgodnie z postanowieniami pkt 4.2 lit. (a) i (b), Spółka podejmuje czynności w celu sprawdzenia, czy załączone zostały informacje wskazane w pkt 4.2 lit. (a) oraz skany dokumentów wymienionych w pkt 4.2 lit. (b), a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi, a posiadającymi zdolność prawną, czy pełnomocnictwa udzielone zostało przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.

Spółka jest uprawniona do skomunikowania się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza w wykonaniu pkt 4.2 lit. (a) lub za pomocą zwrotnej wiadomości poczty elektronicznej w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Spółka może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 4.2 lit. (a), (b) i (d) nie wiążą Spółki.

4.4. Pełnomocnictwo udzielone członkowi Zarządu Spółki lub jej pracownikowi

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki MERCOR SA w Gdańsku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest takich przypadkach wyłączone.

Pełnomocnik, o którym mowa w poprzedzającym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami akcjonariusza.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną bądź przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w przepisie art. 406[1] § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jest dzień 13 czerwca 2010 roku ("Dzień Rejestracji").

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu Spółek Handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Uprawnionymi do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będą tylko Ci akcjonariusze, którzy:

(a) byli akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (13 czerwca 2010 r.) i 

(b) zwrócili się - nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2010 r. i nie później niż w dniu 14 czerwca 2010 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

10. Lista akcjonariuszy

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Grzegorza z Sanoka 2 w godzinach od 9.00 do 15.30 w pokoju nr 45 na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 28 czerwca 2010 r. Lista akcjonariuszy zostanie sporządzona w oparciu o wykaz sporządzony i udostępniony Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami art. 406[3] § 7 i § 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Zgodnie z przepisem art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w dniach 21-28 czerwca 2010 r. w godzinach od 9.00 do 15.30 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Grzegorza z Sanoka 2, od poniedziałku do piątku, będzie istniała możliwość pobrania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

11. Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał (a w przypadku, gdy w danej sprawie nie jest przewidziane podjęcie uchwały - uwagi Zarządu) będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki - www.mercor.com.pl, od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z przepisem art. 402[3] § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Krzysztof Krempeć - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »