MOSTALPLC (MSP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie Zarządu Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Mostostal Płock Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 12, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000053336, działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 9 maja 2017 roku o godzinie 10°° w siedzibie Spółki w Płocku ul. Targowa 12

Reklama

Porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2016 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 23 kwietnia 2017 r. ("Dzień Rejestracji”).

Prawo Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Mostostal Płock S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:

1. w przypadku akcji na okaziciela:

- na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. 23 kwietnia 2017 r. na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki oraz

- od dnia ogłoszenia o ZWZ do dnia 24 kwietnia 2017 r. (włącznie) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wyżej wymienionego wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na ZWZ.

2. w przypadku akcji imiennych:

- w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. 23 kwietnia 2017 r. są wpisani do Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A.

Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie:

- wykazu udostępnionego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz

- Księgi akcyjnej Mostostal Płock S.A.

Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4, 5 i 8 maja 2017 roku w godz. 6:30 do 14:30 w siedzibie Spółki (ul. Targowa 12, 09-400 Płock) zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 5% kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 kwietnia 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie i projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12 09-400 Płock lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@mostostal-plock.pl. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe oraz, w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12, 09-400 Płock lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: wza@mostostal-plock.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz, w przypadku:

a) akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, (jeżeli żądanie składane jest w postaci elektronicznej),

b) akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,

c) zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działania w imieniu pełnomocnika.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Elektroniczna komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A.

W granicach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Komunikacja Akcjonariuszy z Mostostal Płock S.A. w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail: wza@mostostal-plock.pl Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi Akcjonariusz.

Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Mostostal Płock S.A., jak również przez Mostostal Płock S.A do Akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF lub JPEG.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika / pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal-plock.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@mostostal-plock.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 8 maja 2017 roku do godz. 14:30). Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę (lub sporządzone przez Akcjonariusza, zawierające co najmniej te same dane i informacje) oraz:

a) w przypadku akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,

b) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Dopuszczenie do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy:

a) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej,

b) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej – po okazaniu dowodu tożsamości i wydruku pełnomocnictwa w formacie PDF.

Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz inne dokumenty potwierdzające upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku okazania kopii ww. dokumentów powinny być one potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki pod adresem ul. Targowa 12, 09-400 Płock lub na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mostostal-plock.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie\ Walne Zgromadzenie".

Rejestracja obecności na WZ.

Zarząd Mostostal Płock S.A. uprzejmie informuje, że rejestracja obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 9:30.

Zarząd Mostostal Płock S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-10Maciej BaryckiPrezes Zarządu
2017-04-10Paweł RakowskiCzłonek Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »