Reklama

MMPPL (MMP): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A. na dzień 27 lipca 2010 roku - raport 23

Raport bieżący nr 23/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Multimedia Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 27 lipca 2010 r., na godzinę 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Sporządzenie listy obecności.

IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

V. Wybór komisji skrutacyjnej.

VI. Przyjęcie porządku obrad.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego Spółki na celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na nabycie akcji własnych.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie nabycia akcji własnych.

IX. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uprawnionym do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lipca 2010 roku 2010 r., na godzinę 14.00, jest osoba będąca akcjonariuszem spółki Multimedia Polska S.A. w dniu 11 lipca 2010 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. po dniu 1 lipca 2010 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. do dnia 12 lipca 2010 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej pełnomocnictwo winno być sformułowane w odrębnym dokumencie a następnie zostać wysłane przez akcjonariusza na adres poczty elektronicznej Spółki s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl w postaci pliku PDF lub JPG załączonego do wiadomości elektronicznej, najpóźniej do godziny 12.00 w dniu 27 lipca 2010 roku. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie nieważnością pełnomocnictwa. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę najpóźniej do godziny 12.00 w dniu 27 lipca 2010 roku, załączając do wiadomości elektronicznej odpowiedni dokument w pliku PDF lub JPG. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Brak załączenia aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku przesłania oryginału stosownego dokumentu na adres Biura Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro do dnia 27 lipca 2010 roku do godziny 12.00 . W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej www.multimedia.pl oraz w siedzibie Spółki formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem w sali obrad.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 lipca 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz lub zgłaszający akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokument potwierdzający reprezentowanie przez nich co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej s.kossecki@multimedia.pl oraz k.iwanejko@multimedia.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć dokument potwierdzający reprezentowanie przez tego akcjonariusza lub zgłaszających akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną ani też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statutu Spółki nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu ani też wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obrady Walnego Zgromadzenia transmitowane będą w czasie rzeczywistym na stronie internetowej pod adresem http://www.multimedia.pl/walne_zgromadzenia_2010.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał związane z Walnym Zgromadzeniem umieszczane będą od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Multimedia Polska S.A. http://www.multimedia.pl/walne_zgromadzenia_2010.
Andrzej Rogowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »