Reklama

BUMECH (BMC): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 26 czerwca 2012 roku

Raport bieżący nr 33/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka) zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym

w wysokości 5 308 029,00 zł opłaconym w całości, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (ZWZ). Zgromadzenie odbędzie się

w dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w Katowicach w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 191.

Szczegółowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy

2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2011

8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia

9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2011

10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2011

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1)

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada

na 10 czerwca 2012 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, tj. dnia

10 czerwca 2012 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane

na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami

o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

W celu uczestniczenia w ZWZ, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać

od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia

o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 31 maja 2012 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 11 czerwca 2012 roku.

Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny

na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem:

www.bumech.pl

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące ZWZ będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem:

www.bumech.pl

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki:

Plik;Opis
Zygmunt Kosmała - Prezes Zarządu
Dariusz Dźwigoł - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | zgromadzenie | Emitent | Bumech SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »