Reklama

MIDAS (MDS): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Midas S.A. na dzień 29 października 2010 roku - raport 35

Raport bieżący nr 35/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MIDAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000025704 ("Fundusz"), działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, zwołuje na dzień 29 października 2009r. na godz.11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu ("ZWZ"). ZWZ odbędzie się w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 (Budynek "Norway House", I piętro).

Reklama

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny Sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. za rok 2009, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2009, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midas S.A. za rok 2009 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. w 2009r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Midas S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,

e) pokrycia straty netto Funduszu za 2009r.,

f) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009r.

9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Informacje na temat prawa uczestniczenia w ZWZ:

Zgodnie z art.406š §1 ksh prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą ZWZ (Dzień Rejestracji uczestnictwa w ZWZ), tj. na dzień 13.10.2010 r.

W celu zapewnienia udziału w ZWZ, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać- nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14.10.2010r.- od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ Funduszu. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19, w godzinach 9.00-16.00, na 3 dni robocze przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 26-28 października 2010r.

Akcjonariusz Funduszu może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie na adres Funduszu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

Prawo uczestniczenia w ZWZ przez pełnomocnika:

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ Funduszu lub w postaci elektronicznej. Fundusz od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej (w sekcji Walne Zgromadzenie) udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Fundusz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła w formacie PDF: skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Funduszu swój adres e-mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Fundusz będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Fundusz podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polega na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Funduszu o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Funduszu.

Pełnomocnik powinien głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami, w tym za głosowanie niezgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Informacja na temat praw akcjonariuszy:

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Funduszu mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Funduszu nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do 8.10.2010r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci pisemnej (wysłane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl.

2. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Funduszowi w postaci pisemnej (wysłane na adres Funduszu) lub jako dokument elektroniczny zapisany w formacie PDF przesłany na adres poczty elektronicznej Funduszu: wz@midasnfi.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Funduszu.

4. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas ZWZ oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną:

Z uwagi na fakt, iż Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Funduszu nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie ZWZ oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania na ZWZ nie będzie możliwe. Jednocześnie Zarząd informuje, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji:

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Funduszu od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art.402Âł §1 ksh.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Funduszu dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Funduszu niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ Funduszu oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu pod adresem: http://www.midasnfi.pl w sekcji Walne Zgromadzenie.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wz@midasnfi.pl.

Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.).
Wojciech Pytel - Prezes Zarządu
Maciej Kotlicki - Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »